Meno:Martin
Priezvisko:Sarvaš
Názov:Algoritmus vedenia hrán pre nedisjunktné vrcholy
Vedúci:RNDr. Jana Katreniaková, Phd
Rok:2013
Blok:INF
Kľúčové slová:Algoritmus, vizualizácia grafov, vedenie hrán, graf, fixné vrcholy, nedisjunktné vrcholy
Abstrakt:Cieľom tejto práce bolo navrhnutie a implementácia algoritmu na vedenie hrán v grafe, v ktorom nemožno meniť súradnice vrcholov a zároveň sa môžu vrcholy prekrývať. Algoritmus má byť jednoduchý, efektívny a tiež výsledné hrany má viesť podľa klasických estetických kritérií.

Súbory diplomovej práce:

diplomovka.pdf
diplomka.zip