Meno:Jakub
Priezvisko:Husár
Názov:Niektoré metrické vlastnosti čiastočných náhodných booleovských funkcií
Vedúci:doc. RNDr. Eduard Toman, CSc.
Rok:2013
Blok:INF
Kľúčové slová:čiastočná náhodná boolovská funkcia, jadrové hrany, regulárne vrcholy, Quinova DNF, DNF typu suma T
Abstrakt:V našej práci sa zaoberáme štúdiom niektorých merických vlastností čiastočných náhodných booleovských funkcií. Prezentujeme v nej a dokazujeme tvrdenia o asymptotických odhadoch počtu jadrových hrán a regulárnych vrcholov obsiahnutých v grafoch, ktoré sú geometrickou reprezentáciou týchto funkcií. Na základe týchto výpočtov odhadujeme zložitosť Quinovej DNF a DNF typu suma T. Tieto výsledky porovnávame so známymi zisteniami o zložitosti skrátenej DNF.

Súbory diplomovej práce:

diplomovka.pdf