Meno:Andrej
Priezvisko:Ridzik
Názov:Algoritmy na rozpoznávanie neuropeptidov
Vedúci:Mgr. Bronislava Brejová, PhD.
Rok:2014
Blok:INF
Kľúčové slová:proteín, prekurzor, neuropeptid, strojové učenie, support vector machines, conditional random fields
Abstrakt:Základnou jednotku genetickej informácie sú gény, ktoré určujú, aké proteíny si dokáže daný organizmus vytvárať. Tieto proteíny však nie vždy musia byť finálnym produktom, ale sa po vytvorení podrobujú rôznym biologickým procesom, ktorými vzniká žiadaný produkt. Jedným z príkladov takýchto produktov sú aj neuropeptidy, ktoré majú viaceré veľmi dôležité funkcie, ako napríklad vzájomnú komunikáciu neurónov. Existuje už niekoľko algoritmov na rozpoznávanie neuropeptidov, ktorých úlohou je identifikovať, aké neuropeptidy si skúmaný organizmus dokáže vytvárať. Tieto metódy sa však zaoberajú riešením len čiastkových problémov, a preto sme navrhli systém založený na metódach strojového učenia, ktorým je možné rozpoznať produkované neuropeptidy priamo z genetickej informácie organizmu, resp. z proteínov, ktoré sú v nej zakódované.

Súbory diplomovej práce:

ridzik_DP2014.pdf
ridzik_DP2014.tgz