Meno:Ján
Priezvisko:Ruhalovský
Názov:Detekcia nejednoznačnosti bezkontextových gramatík
Vedúci:RNDr. Richard Ostertág, PhD.
Rok:2014
Blok:INF
Kľúčové slová:detekcia nejednoznačnosti bezkontextových gramatík, regulárna aproximácia bezkontextových gramatík, aproximačná stratégia, metódy detekcie nejednoznačnosti
Abstrakt:V tejto práci sa zaoberáme detekciou nejednoznačnosti bezkontextových gramatík. Ukážeme aké rôzne prístupy na zisťovanie nejednoznačnosti existujú. Rozdelíme ich do troch základných kategórií: úplné metódy, aproximačné metódy a kombinované metódy. Metódy, ktoré nebudú výrazne spadať do žiadnej z týchto kategórii označíme ako ďalšie. Práca sa sústreďuje predovšetkým na aproximačné metódy a framework ACLA, do kotrého implementujeme aproximačnú stratégiu rozbitia cyklov. Túto novú stratégiu porovnáme s doterajšou implementáciou. Na záver ukážeme, že pomocou stratégie rozbitia cyklov vieme dosiahnuť lepšie výsledky v zisťovaní nejednoznačnosti bezkontextových gramatík.

Súbory diplomovej práce:

RuhalovskyJan.pdf
dipl_grammar.zip
dipl_string.zip