Meno:Jakub
Priezvisko:Kováč
Názov:Konštrukcia grafov pomocou mobilných agentov
Vedúci:prof. RNDr. Rastislav Královič, Phd.
Rok:2014
Blok:INF
Kľúčové slová:konštrukcia grafov, agent, anonymný graf, hyperkocka, prehľadávanie grafov, grafové gramatiky
Abstrakt:V našej práci sme zaviedli nový model konštrukcie grafov. Náš model je inšpirovaný modelom používaným na skúmanie algoritmického prehľadávania grafov, ktorému môže poslúžiť ako duálny problém. Taktiež môže nájsť priame uplatnenie v praxi. Náš model obsahuje agenta v počiatočnom vrchole grafu. Agent môže sekvenčne vykonávať tri operácie. Prvou je presun po hrane s lokálnym číslom konca hrany $k$. Druhou je vytvorenie novej hrany z vrchola, kde sa práve nahádza s novým vrcholom na jej konci. Agent sa po vykonaní tejto operácie nachádza v novom vrchole. Treťou operáciou je otvorenie portu so značkou $l$. Ak sú naraz otvorené dva porty s rovnakou značkou, okamžite medzi nimi vznikne hrana. Úlohou agenta je vytvoriť všetky vrcholy a hrany zadaného grafu. Mierou efektívnosti algoritmu agenta je počet krokov - presunov po vrcholoch grafu. Skúmali sme vplyv veľkosti množiny značiek portov, ktorú môže agent použiť, na počet krokov optimálneho riešenia. Skúmali sme tri konkrétne triedy grafov - hyperkocku, mriežku ($P_{n} \times P_{m}$) a cyklickú mriežku ($C_{n} \times C_{m}$). Pri všetkých troch sme dokázali koľko značiek pre porty agent potrebuje, ak konštruuje graf na najnižší možný počet krokov. Tiež sme ukázali ako takáto konštrukcia vyzerá. Pri n-rozmernej hyperkocke agent potrebuje pre nepárne n $\frac{2^{n+1} - 1}{3}$ a pre párne n $\frac{2^{n+1} - 2}{3}$ značiek portov. Pri mriežke $n \times m$ potrebuje $m$ portov, kde $m <= n$. Pri cyklickej mriežke sme ukázali, že agent potrebuje v tomto prípade $2m + 1$ portov, kde $m <= n$. Pri cyklickej mriežke sme ďalej dokázali, že existuje hrana pri konštrukcii ktorej agent vykoná aspoň $m - 1$ krokov a hrana pri konštrukcii ktorej vykoná aspoň $n - 1$ iných krokov. Čím sme zlepšili dolný odhad zo základných troch krokov na hranu, čo je dĺžka najkratšej kružnice, na ktorej leží hrana cyklickej mriežky, ak oba jej rozmery sú aspoň štyri.

Súbory diplomovej práce:

smirak.pdf