Meno:Dominik
Priezvisko:Zajíček
Názov:Párenia na súčinoch grafov
Vedúci:Mgr. Michal Kotrbčík, Ph D.
Rok:2014
Blok:INF
Kľúčové slová:graf, párenie, equimatchable, tenzorový súčin grafov
Abstrakt:Predložená práca sa zaoberá vlastnosťami najväčších párení grafov, konkrétne equimatchable grafmi. Hlavným cieľom práce je klasifikácia všetkých equimatchable grafov v dvoch konkrétnych triedach a to regulárnych grafov a tenzorových súčinov. V oblasti regulárnych equimatchable grafov sme ukázali, že ak G je k-regulárny equimatchable graf pre k nepárne, tak je izomorfný s Kk+1, alebo Kk,k. Ďalej sme ukázali, že ak je stupeň regularity k párny, tak graf G je izomorfný s Kk+1, Kk,k, alebo je faktorovo-kritický. Naviac dokazujeme, že k-regulárnych equimatchable grafov pre pevne zvolené k je iba konečne veľa. Práca sa ďalej zameriava na 4-regulárne equimatchable grafy, kde sa nám podarilo charakterizovať všetky 3-súvislé 4-regulárne equimatchable grafy okrem prípadu, keď má 11, alebo 13 vrcholov a neobsahuje netriviálny 4-rez. V prípade tenzorových súčinov sme ukázali, že neexistuje netriviálny súvislý tenzorový súčin s~obvodom aspoň 5. Na druhej strane, existuje nekonečne veľa netriviálnych equimatchable tenzorových súčinov.

Súbory diplomovej práce:

work.pdf