Meno:Jan
Priezvisko:Kořenek
Názov:Validácia textu lexikografických diel
Vedúci:Ing. Vladimír Benko
Rok:2005
Blok:PPS
Kľúčové slová:validačný parser proprietárny značkovací jazyk XML SGML TEI
Abstrakt:Obsahom tejto diplomovej práce je validácia slovníkových dát reprezentovaných v elektronickej podobe so zameraním sa na formát používaný Jazykovedným ústavom Ľ. Štúra SAV a porovnanie s inými formátmi používanými v praxi. Praktická čast je zameraná na tvorbu validačného parsera, schonpého detekovať definovanú triedu chýb nad konkrétnými slovníkovými dátami.

Súbory diplomovej práce:

dipl.zip