Meno:Andrej
Priezvisko:Zbín
Názov:Sledovanie osoby vo viacerých videozáznamoch
Vedúci:RNDr. Zuzana Černeková, PhD.
Rok:2019
Blok:INF
Kľúčové slová:neurónová sieť, počítačové videnie, detekcia osôb, klasifikácia osôb, extrakcia príznakov, python, opencv
Abstrakt:Cieľom práce je navrhnúť a implementovať systém na sledovanie a vyhľadávanie osôb medzi viacerými videozáznamami. V práci predstavíme niekoľko techník na detekciu objektov na záznamoch a porovnáme ich úspešnosť pri detekcii osôb. Ďalej popíšeme techniky rozpoznávania osôb. Prvá technika vykoná extrakciu príznakov zo snímok a ich následnú klasifikáciu pomocou metódy najbližších susedov a metódy podporných vektorov. Dosiahnuté výsledky porovnáme s inými publikovanými riešeniami. Druhá technika využíva siamskú neurónovú sieť na riešenie problému rozpoznávania osôb. Techniky medzi sebou porovnáme a na základe získaných výsledkov vytvoríme systém na sledovanie a vyhľadávanie osôb, ktorého implementáciu popíšeme a úspešnosť vyhodnotíme v poslednej časti práce.

Súbory diplomovej práce:

diplomovka.pdf
diplomovka_priloha.zip