Meno:Filip
Priezvisko:Janitor
Názov:Historické verzie v databázach časových radov
Vedúci:doc. RNDr. Robert Luko»ka PhD.
Rok:2019
Blok:INF
Kµúčové slová:časové rady, databáza časových radov
Abstrakt:Táto diplomová práca je venovaná skúmaniu vlastností systémov na správu časových radov s ohµadom na ich roząíriteµnos» o podporu uchovávania historických verzii. Popisujeme aj naąu experimentálnu implementáciu tejto funkcionality do jedného zo systémov, pričom rozoberáme dôsledky takejto zmeny na garancie, poskytované dátovým modelom tohoto systému.

Súbory diplomovej práce:

main.pdf
PrilohaA.zip