Meno:Peter
Priezvisko:Vašut
Názov:Zabezpečenie pracovnej stanice s OS Linux
Vedúci:RNDr. Jaroslav Janáček, PhD.
Rok:2019
Blok:INF
Kľúčové slová:Linux, bezpečnosť, AppArmor
Abstrakt:V práci sa zaoberáme zvýšením bezpečnosti počítača s OS Linux. V rámci riešenia navrhujeme grafový model, ktorého vrcholy popisujú kategórie aplikácií, požiadavky aplikácií, možné rozhodnutia používateľa a vzťah k implementácii pro- stredníctvom technológie AppArmor. Tento graf je následne možné použiť pri uva- žovaní o bezpečnosti aplikácie, ako aj pri používaní navrhnutého konfiguračného programu.

Súbory diplomovej práce:

main.pdf
prilohy.zip