Meno:Rastislav
Priezvisko:Simeunovič
Názov:Analýza štruktúry snarkov
Vedúci:prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.
Rok:2019
Blok:INF
Kľúčové slová:graf, snark, klaster, permutačný snark
Abstrakt:Cieľom práce je analýza rozličných štrukturálnych vlastností snarkov, čiže kubických grafov bez hranového 3-zafarbenia. Medzi skúmané vlastnosti budú patriť cyklická súvislosť snarkov, klastre cyklov, permutačný charakter, kritickosť, ireducibilita a iné. Na testovanie týchto vlastností bude treba vytvoriť požadované algoritmy napísať príslušné programy. Zistené výsledky sa budeme analyzovať a niektoré sa budeme snažiť zovšeobecniť na všeobecne platné matematické tvrdenia, ktoré dokážeme.

Súbory diplomovej práce:

simeunovic.pdf
priloha.zip