Meno:Ján
Priezvisko:Švantner
Názov:Vlastnosti náhodne indukovaných podgrafov k-partitného grafu
Vedúci:doc. RNDr. Eduard Toman, CSc.
Rok:2006
Blok:MMI
Kľúčové slová:Náhodné grafy, prahové funkcie, Markovova a Čebyševova nerovnosť
Abstrakt:Väčšina výsledkov pre náhodné grafy sa dosahuje pomocou pravdepodobnostných metód. Na skúmanie hodnôt náhodných premenných, ktoré vyjadrujú vlastnosti náhodných grafov, sa často využíva Markovova a Čebyševova nerovnosť. Pre všeobecnú pravdepodobnosť vzniku hrany sa vyjadrujú prahové funkcie, určujúce od akej pravdepodobnosti daná vlastnosť platí pre skoro všetky grafy. Táto diplomová práca sa zaoberá základnými vlastnosťami k-partitných náhodných grafov, ako sú existencia izolovaných vrcholov, počet a existencia izolovaných hrán, hrúbka, súvislosť, eulerovskosť, počet krátkych ciest a kružníc v náhodnom grafe.

Súbory diplomovej práce:

Diplomova_Praca.Jan_Svantner.pdf