Meno:Juraj
Priezvisko:Minárik
Názov:Lindenmayerove systémy s interakciou
Vedúci:RNDr. Mária Pastorová
Rok:2006
Blok:APV
Kµúčové slová:IL Lindenmayer system context sensitive IL generator
Abstrakt:Práca skúma problematiku kontextových Lindenmayerových systémov ((k,l)L Systémov). Porovnáva silu tried týchto systémov vzhµadom na rozloľenie kontextu na pravý a µavý a vzhµadom na dĺľku kontextu. Porovnáva triedy (k,l)L Systémov s triedami Chomského hierarchie. Prezentuje vlastné dôkazy a vlastné algoritmy. V práci je predstavený návrh a optimalizácia generátora (k,l)L systémov. Ako príloha k práci je implementácia navrhnutého (k,l)L generátora.

Súbory diplomovej práce:

IL-Systemy.pdf