Meno:Jozef
Priezvisko:Vavro
Názov:Implementacia variantu systemu Program Composition Notation
Vedúci:RNDr. Damas Gruska, PhD.
Rok:2006
Blok:PPS
Kľúčové slová:paralell programing, program composition notation
Abstrakt:V tejto práci popisujem systém s názvom Program Composition Notation (PCN), ktorý vznikol v Argonne National Laboratory. Tento systém zjednodušuje písanie paralelnej aplikácie. Pozostáva z dvoch častí, a to z jazyka a run-time systému. Hlavnými prvkami jazyka je princíp skladania programov a definičné premenné, ktoré riešia prístup k zdielaným dátam. Sekvenčné výpočty v PCN je možné vykonať pomocou programov napísaných v jazykoch C a Fortran. PCN program je nezávislý od architektúry, okrem programov, ktoré používajú C/Fortran zdrojové súbory. PCN bol použitý na vývoj aplikácii v rôznych oblastiach, ako je modelovanie počasia, chémia a biológia. Posledná verzia je 2.0 z roku 1993 a pracuje pod systémami Sun-4, NeXT, RS/6000, SGI, iPSC/860, Touchstone DELTA a Symmetry/Dynix. V prvej časti tejto práce popisujem syntax a sémantiku jazyka PCN, jeho výpočtový model a abstraktné zariadenie, ktoré vyhodnocuje program napísaný v jazyku PCN. V druhej časti špecifikujem požiadavky pre implementáciu vlastného variantu systému PCN. Je to systém MyPE (My Parallel Engine) a implementácia vlastnej verzie jazyka PCN, jazyk PCN Lite. MyPE je založený na hlavných myšlienkach systému PCN. Je programovaný v jazyku C++ a poskytuje rozhranie, pre programovanie paralelných aplikácií, pracujúcich v počítačovej sieti operačného systému Windows XP. PCN Lite je inšpirovaný jazykom PCN a implementovaný pod operačným systémom Windows XP. V druhej časti tiež prezentujem implementáciu MyPE a PCN Lite a zdôvodňujem svoje rozhodnutia, týkajúce sa spôsobu implementácie jednotlivých častí. Na záver uvádzam jednoduchý príklad napísaný v jazyku PCN, jazyku PCN Lite a MyPE.

Súbory diplomovej práce:

diplomovka.pdf
image.zip
svk.ppt