Meno:Ondrej
Priezvisko:Holotňák
Názov:Zbierka úloh z Teórie grafov
Vedúci:Doc. RNDr. Martin Škoviera PhD.
Rok:2006
Blok:MMI
Kľúčové slová:teória grafov, cvičenia, úlohy, zbierka úloh, párenie, súvislosť, planárne grafy, farbenie, toky, hamiltonovské kružnice
Abstrakt:V našej práci sme sa snažili zozbierať reprezentatívnu vzorku úloh tématicky patriacu k základným okruhom teórie grafov, ako sú párenie, súvislosť, planárne grafy, farbenie, toky, a pod. Medzi úlohami sú zastúpené rôzne stupne obtiažnosti od ľahkých (napr. zostrojenie grafu s požadovanými vlastnosťami), cez stredne ťažké (napr. dokázať tvrdenie priamo odvoditeľné z iných, už dokázaných tvrdení), až po náročné úlohy (napr. dokázať práve zadefinovanú vlastnosť skupiny grafov, prípadne dokázať tvrdenie, ktoré sa nedá priamo odvodiť z iných, dovtedy dokázaných tvrdení). K všetkým úlohám sme poskytli stručné návody a taktiež vzorové riešenia. Okrem praktických úloh zbierka obsahuje vždy aj prehľad najdôležitejších definícií a tvrdení v danej oblasti. Tvrdenia sú uvádzané bez dôkazov.

Súbory diplomovej práce:

Zbierka_uloh_z_Teorie_grafov_V1.00.pdf