Meno:Gustáv
Priezvisko:Pálos
Názov:Komunikácia aplikácií v informačnom systéme Univerzity Komenského
Vedúci:Mgr. Pavol Mederly
Rok:2006
Blok:PPS
Kľúčové slová:integrácia aplikácií, Java Message Service, porovnanie implementácií JMS, spoľahlivosť, adaptér
Abstrakt:Predložená diplomová práca sa zaoberá technickými riešeniami pre výmenu informácií medzi subsystémami informačného systému, konkrétne ide o posielanie správ prostredníctvom Java Message Service (JMS). Hlavnými cieľmi boli výber vhodnej nekomerčnej implementácie JMS a vytvorenie adaptérov pre zaistenie komunikácie. Práca čerpá inšpiráciu z viacerých porovnaní implementácií JMS, ktoré sa však z rôznych dôvodov ukázali byť pre účely práce nedostatočné. V práci sú na základe reálnych požiadaviek Univerzity Komenského porovnané vlastnosti vybraných poskytovateľov JMS a následne sú niektoré vlastnosti najrelevantnejších produktov aj prakticky otestované. Práca obsahuje zároveň popis realizácie dvoch adaptérov, ktoré slúžia na sprostredkovanie komunikácie medzi príslušnými subsystémami informačného systému univerzity. Tieto adaptéry boli spolu s vybraným produktom uvedené do prevádzky a používané ku dňu odovzdania práce 8 mesiacov. Hlavným prínosom tejto práce je porovnanie vlastností produktov JMS, otestovanie korektnosti ukladania perzistentných správ v týchto produktoch a vytvorenie spomínaných adaptérov.

Súbory diplomovej práce:

DiplomovaPraca_GustavPalos.pdf