Meno:Michal
Priezvisko:Šuster
Názov:Interpreter UNITY
Vedúci:RNDr. Damas Gruska, PhD.
Rok:2006
Blok:PPS
Kľúčové slová:UNITY, Unbounded Nondeterministic Iterative Transformations, interpreter, automatické nástroje na generovanie analyzátorov, C# Lex, Jay, LR parser
Abstrakt:ŠUSTER, Michal. Interpreter UNITY. [Diplomová práca]. Univerzita Komenského. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky. Katedra informatiky. Školiteľ: RNDr. Damas Gruska, PhD. Obhajoba: Bratislava, 2006. 82 strán. V diplomovej práci sa zaoberám vytvorením interpretera pre jazyka UNITY. Tento jazyk je súčasťou teórie neohraničených, nedeterministických, iteratívnych transformácií programového stavu (Unbounded Nondeterministic Iterative Transformations - UNITY) navrhnutej za účelom efektívneho navrhovania riešení paralelných problémov. Práca obsahuje stručný úvod do teórie UNITY a popis konštruktov jazyka UNITY s ich sémantickým významom. Popisuje teórie lexikálnej a syntaktickej analýzy, ktoré stoja za automatickými nástrojmi na generovanie analyzátorov, použitých pri tvorbe interpretera. Oboznamuje s platformou .NET, pod ktorou bol interpreter implementovaný a takisto popisuje jeho samotnú implementáciu. Súčasťou práce sú aj príklady demonštrujúce prístup k riešeniu paralelných problémov v jazyku UNITY.

Súbory diplomovej práce:

eThesis.pdf
CD.zip