Meno:Igor
Priezvisko:Ináš
Názov:Profilovanie aplikácií spúšťaných vo virtuálnych strojoch spĺňajúcich Java špecifikáciu
Vedúci:Ing. Radovan Sninský
Rok:2006
Blok:PPS
Kľúčové slová:Java, virtuálny stroj, profilovanie, optimalizácia, profilovacie nástroje
Abstrakt:Práca prezentuje rôzne pohľady na problematiku profilovania aplikácií spúšťaných v Java virtuálnych strojoch. Objasňuje súvislosti medzi rôznymi technológiami Java platformy, ktoré s profilovaním priamo súvisia. Zameriava na jednak na tie časti špecifikácie, ktoré definujú Javu ako nástroj na vývoj softvéru a popisujú tie vlastnosti Java technológie, ktoré sa odrážajú na štruktúre no najmä behu Java programov. Na druhej strane zase popisuje časti špecifikácie technológie Java, ktoré umožňujú okrem spúšťania programov získavať o ich behu údaje, ktoré sú potrebné na vytváranie profilov. Okrem prehľadu súčasných možností je popísaný aj vývoj, ktorý viedol k súčasnému stavu špecifikácie a dôvody, ktoré sprevádzali rozhodnutia pri jej tvorbe. Práca porovnáva niekoľko profilovacích nástrojov a objasňuje možnosti tvorby vlastných. Odpovedá na otázku, aký prínos môže profilovanie priniesť do procesu vývoja a údržby softvéru. Posledná kapitola zachytáva nasadenie profilovania v praxi, tak ako ho bolo realizované na niekoľkých komerčných softvérových projektoch.

Súbory diplomovej práce:

diplomova_praca_igor_inas_2006.pdf