Diplomové práce


Vážení študenti končiaci magisterské štúdium informatiky,
1. decembra 2006 nadobudol účinnosť Dodatok č. 1 k Smernici rektora č. 5/2005 o základných náležitostiach záverečných prác na Univerzite Komenského v Bratislave (úplné znenie Smernice rektora č. 5/2005 v znení Dodatku č. 1). 16.4.2007 nadobudla účinnosť Smernica dekana FMFI UK č. 1/2007 O základných náležitostiach záverečných prác na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Usmernenia pre diplomové práce v odbore Informatika:

  1. Diplomové práce v odbore Informatika môžu byť písané v jazyku slovenskom alebo anglickom. V prípade, že práca je písaná v jazyku anglickom, musí obsahovať slovenský abstrakt v rozsahu 1 strany, zaradený ako posledný list diplomovej práce.
  2. Za "pevnú väzbu" vyžadovanú smernicou rektora sa bude považovať aj termoväzba, ktorá sa na FMFI stala v posledných rokoch najčastejšou formou väzby diplomových prác.
  3. Študent odovzdá diplomovú prácu v tlačenej verzii v troch vyhotoveniach (jeden exemplár pre fakultnú knižnicu, jeden exemplár pre katedru a jeden exemplár pre oponenta diplomovej práce) na sekretariáte KI do 7.5.2009 do 16:00. Štvrtý tlačený exemplár odovzdá študent osobne svojmu diplomovému vedúcemu.
  4. Na sekretariát reba odovzdať aj licenčnú zmluvu (doc, odt) alebo vyhlásenie o odmietnutí podpísať licenčnú zmluvu (doc, odt) v dvoch exemplároch a kópiu titulnej strany diplomovej práce.
  5. Elektronickú verziu diplomovej práce vo formáte PDF študenti odovzdajú:
Pre zabezpečenie hladkého priebehu obhajob treba odovzdať aj súbory s Vašou prezentáciou na obhajoby. Prosím, dodržte nasledujúce podmienky:

Registráciu práce a odovzdanie súborov spravíte cez web. Je potrebné mať povolené cookies. Pri registrácii si zvolíte heslo, ktoré je potrebné na prípadné neskoršie pridávanie a mazanie súborov. Po odoslaní registračného formuláru by sa Vám mal otvoriť detail práce s možnosťou pridávať súbory. Maximálna veľkosť súboru je 100MB. Ak by Vám to náhodou nestačilo, pošlite mail na adresu

Zoznam zaregistrovaných diplomových prác