Odporúčania na prezentáciu obhajoby diplomovej práce

Priebeh prezentácie:
  1. Na úvodnej stránke uveďte: meno študenta, názov diplomovej práce a meno vedúceho diplomovej práce.
  2. V úvodnej časti prezentujte pojmy a kontext nevyhnutný pre formuláciu úloh riešených v diplomovej práci.
  3. V nadväznosti na úvodnú časť formulujte cieľ diplomovej práce.
  4. V ďalšej časti prezentujte vlastný prínos a vlastné výsledky porovnajte s výsledkami iných. Charakterizujte použité metódy.
  5. Na záver sformulujte možnosti ďalšieho rozpracovania práce.


Vypracovali:
doc. RNDr. Pavol Ďuriš, CSc.
prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.