Materiály nachádzajúce sa na WWW stránkach Katedry informatiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského sú vlastníctvom ich autorov.


Katedra informatiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky ani Univerzita Komenského nenesú žiadnu zodpovednosť za informácie a názory tu vyjadrené.


Žiadny z názorov vyjadrených jednotlivcami katedry nemusí vyjadrovať názory iných členov katedry, fakulty alebo univerzity.