Informácie o štúdiu informatiky na FMFI UK


Počas štúdia na odbore informatika získa študent všeobecné základy odboru, ktoré mu umožnia študovať ktorýkoľvek z ponúkaných blokov v rámci odboru. Hlbšie vedomosti získa absolvovaním jedného z teoreticko-metodologických a jedného zo špecializačných blokov podľa vlastného výberu.

Blok matematické metódy informatiky je zameraný na metódy použiteľné pre konštrukciu efektívnych algoritmov a riešenie optimalizačných úloh a uvedie poslucháča do problematiky spracovania a ochrany informácií.

Algoritmy a paralelné výpočty sú blokom, ktorý poskytuje hlbšie vedomosti o aplikácii algoritmov do rôznych oblastí informatiky a o paralelných a distribuovaných výpočtoch.

Blok teória programovania a programovacie paradigmy si kladie za cieľ doplniť vedomosti poslucháča z teórie výpočtových modelov, sémantiky programov a programovacích jazykov, návrhu programov využitím progresívnych programovacích paradigiem a vybudovať teoretické základy softvérového inžinierstva.

Cieľom bloku programové a počítačové systémy je poskytnúť študentom špeciálne vedomosti na teoretickej a praktickej úrovni pre vykonávanie profesií programátor analytik, administrátor alebo projektant databázového systému, systémový administrátor a správca počítačovej siete.

Blok počítačová grafika vychováva študentov, ktorí ovládajú geometrické metódy, majú hlbšie základy z teórie splajnov a geometrického modelovania. Poskytuje konkrétne skúsenosti z používania a vytvárania grafických systémov a programovania grafických zariadení. Vo výberových a doplnkových predmetoch sa študenti oboznámia s metódami spracovania a rozpoznávania obrazcov.

Umelá inteligencia je jednou z tradičných informatických disciplín s výrazným interdisciplinárnym akcentom. Oblasťou jej záujmu je výpočtové modelovanie rozsiahlej škály činností a schopností od percepcie cez spracovanie znalostí až po akcie v reálnom prostredí.

Nadobudnuté vedomosti umožnia absolventovi odboru informatika riešiť zložité aplikačné úlohy, navrhovať, realizovať a udržiavať rozsiahle programové a informačné systémy. Absolventi sú schopní pracovať samostatne s cudzojazyčnou literatúrou a prezentovať svoje odborné výsledky v tlači. Môžu prípadne pokračovať v doktorandskom štúdiu informatiky a pripraviť sa tak na vedeckú činnosť v tomto odbore.