Motto:

Toho dňa, keď sa živí naučia

vkladať svoj život do toho,

čo v nich nemôže zomrieť,

nebude viac mŕtvych.

Maeterlinck

S bolesťou v srdci oznamujeme

všetkým príbuzným, priateľom a známym,

že dňa 5.októbra 2003 vo veku 56 rokov

nás navždy opustil milovaný manžel, otec, brat,

strýc, švagor, zať


Prof. RNDr. Peter RUŽIČKA, CSc.


Who died at the age of 56 and is going to be always remembered

with great love.
Posledná rozlúčka s drahým zosnulým

bude v stredu 8. októbra 2003 o 9:45 hod.

v bratislavskom Krematóriumanželka Marta, dcéra Kristína

a ostatná smútiaca rodina
Za prejavy sústrasti ďakujeme. Slovakia, 82103 Bratislava, Šándorova 17