Moderné informačné technológie

V utorok 6. októbra 2009 o 16:30 v miestnosti F1-108


Peter Rybár (Centaur)
Integrácia - SOA - REST
(cca 2 hodiny)

ABSTRAKT:

Integrácia je jednou s kľúčových úloh pri tvorbe komplexných informačných systémov. Úzko súvisí s pojmom SOA (Servisne Orientovaná Architektúra). S pojmom SOA sa dnes vo svete IT stretávame neustále.
Koľkí z nás by ale dokázali bez váhania definovať tento pojem? Odpovedať na otázku? Čo je SOA?? je veľmi ťažké. SOA totiž predstavuje pre rôznych ľudí rôzne veci. Nad významom SOA a nad pojmami a implementáciami s ňou súvisiacimi sa pokúsime zamyslieť v kontexte tvorby distribuovaných hypermendiálnych systémov architektonickým štýlom REST.

Daniel Buchta (Centaur)
Autentifikácia s využitím OpenID
(cca 30 minút)

ABSTRAKT:

OpenID je nový autentifikačný protokol, ktorý rieši niektoré aktuálne problémy s autentifikáciou na Internete. Hlavné body prezentácie: