List študentom 2. ročníka bakalárskeho štúdia informatikyVec: bakalárske práce


Milé kolegyne,
vážení kolegovia,


v týchto dňoch Vaši o rok starší kolegovia finišujú v príprave na štátne záverečné skúšky. Vás to síce čaká až na budúci rok, ale na niektorých veciach je potrebné začať robiť v predstihu. Súčasťou štátnej záverečnej skúšky bakalárskeho štúdia je aj obhajoba bakalárskej práce, ktorú by ste mali vypracovať v priebehu tretieho ročníka štúdia. Viacero z Vás sa zaujímalo o čom by taká bakalárska práca mala byť, aký by mala mať rozsah a na akej úrovni by mala byť spracovaná. Formálne náležitosti diplomových a bakalárskych prác upravuje Smernica rektora UK, ktorú nájdete na adrese UK1. Po obsahovej stránke by bakalárska práca mala byť samostatnou odbornou prácou, ktorou dokladujete, že ste počas štúdia získali dostatočné odborné vedomosti a ste schopní ich aj tvorivo použiť. Keďže (citujem profil absolventa bakalárskeho štúdia informatiky z akreditačného spisu)

Študijný program bakalárskeho štúdia informatiky sa vyznačuje značnou variabilitou, ktorá umožňuje zohľadniť individuálne potreby a predstavy študenta. Každý z individualizovaných programov môže pripravovať na iné, avšak vždy zdôvodnené profesionálne kariéry.

bakalárske práce by túto variabilitu mali odrážať. Existujú tri základné typy bakalárskych prác, vychádzajúce z profilu absolventa bakalárskeho štúdia informatiky. Pre lepšiu orientáciu sa pokúsim Vám ich špecifikovať podrobnejšie.

Každý bakalár by mal byť schopný pokračovať v magisterskom štúdiu informatiky, alebo nastúpiť do praxe. Bakalárska práca by teda v druhom prípade mala preukázať jeho pripravenosť na praktické uplatnenie; t.j. to že má dostatočné praktické znalosti a programátorské zručnosti vyžadované praxou. V profile absolventa bakalárskeho štúdia informatiky (pozri akreditačný spis študijného programu informatika) sa je to špecifikované nasledovne

Absolventi bakalárskeho štúdia informatiky sú schopní tiež samostatne vytvárať programové aplikácie malého a stredného rozsahu a zložitosti a podieľať sa v požadovanej kvalite na tvorbe veľkých systémov podľa presne stanoveného zadania.

Preto je prvý typ bakalárskej práce realizačná práca.. Tento typ práce je najvhodnejší pre bakalárov, ktorí neplánujú pokračovať v magisterskom štúdiu, alebo tých, ktorí sa v magisterskom štúdiu chcú zamerať na programovanie, softvérové inžiniertvo, programové a počítačové systémy. V realizačnej bakalárskej práci by kandidát na bakalára mal analyzovať nejaký problém, navrhnúť jeho riešenie, zvoliť vhodnú platformu, implementovať riešenia, odhadnúť zložitosť riešenia, prezentovať (popísať) riešenie a napísať k nemu dokumentáciu. Realizačné bakalárske práce môžu byť zamerané na riešenie samostatného problému, alebo na úlohu vyplývajúcu z riešenia nejakého zložitejšieho problému (kde už niekto iný vykonal analýzu, napísal špecifikáciu a určil platformu), ale aj v druhom prípade je potrebné popísať riešenie tak, aby bolo jasné, čo je vlastným prínosom autora bakalárskej práce.

Druhý typ práce je prehľadová práca. Bakalárske štúdium nemôže poskytnúť vzorové riešenia na všetky potenciálne úlohy. Naviac, nie každý problém býva jasne definovaný a neraz je potrebné v problematike sa najprv zorientovať, pripraviť podklady a potom je možné definovať úlohu, ktorú treba riešiť (napríklad vytvorením nejakej softvérovej aplikácie). V profile absolventa sa píše

Absolventi bakalárskeho štúdia odboru informatika získajú hlboké pochopenie systémov v celku, budú rozumieť nielen teoretickým základom odboru ale aj tomu, ako teória ovplyvňuje prax. Budú mať pevný základ, ktorý im umožní obnovovať si znalosti súbežne s tým, ako sa informatika bude vyvíjať.

Kandidát vo svojej bakalárskej práci samostatne spracuje prehľad nejakej odbornej problematiky. Jeho prínosom je zozbieranie informácií z rôznych zdrojov, ich utriedenie, posúdenie a prezentácia. Autor by mal získať na problém vlastný názor, zdôvodniť ho a na patričnej odbornej úrovni prezentovať. Za prehľadovú prácu sa nepovažuje zozbieranie informácií z Internetu a ich voľné zoradenie; nutnosťou je zdôvodnený vlastný názor na problematiku a ucelená prezentácia problematiky.

Tretím typom bakalárskej práce je, pracovne ju nazvime, teoretická práca. Opäť citujem z profilu absolventa

Každý z individualizovaných programov môže pripravovať na iné, avšak vždy zdôvodnené profesionálne kariéry. Na jednej strane, študijný program možno navrhnúť tak, aby poskytoval študentom možnosti zvoliť si predmety zo širokého spektra predmetov patriacich do celej oblasti informatiky. Na druhej strane, študijný program sa môže zamerať na jeden špecifický aspekt informatiky a pokryť ho do väčšej hĺbky.

Bakalár nájde (dostane od školiteľa) zaujímavý odborný problém (napr. v nejakom článku, alebo motivovaný praxou), ktorý nemá štandardné riešenie. Naštuduje potrebnú literatúru, (prípadne vybuduje potrebný aparát), problém vyrieši a jeho riešenie prezentuje v bakalárskej práci. Spojenie teoretická práca neznamená, že sa riešia len od praxe odtrhnuté problémy, ale predovšetkým to, akým spôsobom je práca spracovaná, t.j. najmä vyššia miera abstrakcie a exaktnosti ako v predchádzajúcich typoch prác. Teoretická bakalárska práca je písaná podobným spôsobom, ako odborné/vedecké články, až na to, že v dôkazoch a/alebo odôvodneniach môže ísť do väčších podrobností, ako v príspevkoch na konferenciách, alebo časopiseckých článkoch, ktoré bývajú rozsahovo zhora značne ohraničené. Vlastný prínos práce spočíva v riešení problému, ktorého riešenie nebolo známe, prípadne v nájdení metód riešenia podobných problémov.

Bakalárske práce spadajú sparavidla do niektorej z vyššie uvedených kategórií. Bez ohľadu na to, či práca bude mať praktické, prehľadové alebo teoretické zameranie, môžete po ukončení bakalárskeho štúdia informatiky odísť dopraxe, alebo (ak ste splnili ostatné kritériá na prijatie), pokračovať v magisterskom štúdiu informatiky (alebo inom magisterskom programe).

Každá bakalárska práca má školiteľa. To je odborný vedúci práce, ktorý by kandidáta mal usmerňovať, konzultovať s ním odborné problémy na na záver napísať na prácu odborný posudok. Školiteľ spravidla zadáva tému bakalárskej práce, ale je možné aj také riešenie, že si tému vymyslíte sami a nájdete školiteľa, ktorý Vás pri jej spracovaní povedie. Školiteľom môže byť informatik, ktorý má aspoň magisterské vzdelanie, môže to byť učiteľ, doktorand vysokej školy, alebo odborník z praxe. V prílohe sú uvedené témy, ktoré nám ponúkli softvérové firmy Softec a Factory 4 Solutions. Sú pri nich uvedené kontaktné osoby, na ktoré sa treba obrátiť, aby ste zistili, či téma nie je obsadená, resp. či sa Vám téma hodí. Okrem uvedených ľudí sa môžete obrátiť na pracovníkov katedry (učiteľov, odborných pracovníkov, doktorandov), fakulty, iných vysokých škôl, alebo z firiem. Na pomoc pri príprave bakalárskej práce je bakalársky seminár, kde budete o svojich témach referovať a diskutovať, takže sa netreba obávať, že to všetko ostane len na Vás a prípadné pripomienky sa objavia až pri obhajobe. Dôležité je, aby ste mali tému bakalárskej práce zadnú čo najskôr a začali na nej pracovať už v zimnom semestri, pretože príprava kvalitnej bakalárskej práce si vyžaduje viac času, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Minulý rok, keď končili prví bakalári, bolo hodne študentov, ktorí na to prišli neskoro a nestihli bakalársku prácu odovzdať včas.

Želám Vám veľa zdaru

Zdraví Vás


Daniel Olejár

gestor bakalárskeho štúdia informatikyV Bratislave, 3. júna 2008

1 http://www.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/subory/legislativa/vp_2006_8_nalezitosti.pdf