Zoznam tém bakalárskych prác
Témy záverečných prác bakalárskeho štúdia informatikypre školský rok 2006/2007

školiteľ


pracovisko

názov práce

študent

poznBebják Andrej

u

KI

Po dohode so školiteľomDemeter Miroslav

u

KI

Po dohode so školiteľomĎuriš Pavol

u

KI

Po dohode so školiteľomDvořáková Jana

d

KI

Zostupné transformácie XML dokumentov

KI

Bibliografický manažérForíšek Michal

d

KI

Po dohode so školiteľomHegedüs Tibor

u

KI

Po dohode so školiteľomJanáček Jaroslav

u

KI

Po dohode so školiteľomKatreniaková Jana

d

KI

Implementácia algoritmov pre kreslenie zložených grafovKošinár Peter

d

KI

Po dohode so školiteľomMačajová Edita

u

KI

Po dohode so školiteľomMederly Pavol

u

KI/UK

Po dohode so školiteľomKráľovič Rastislav

u

KI

Po dohode so školiteľomKráľovič Richard

d

KI

Po dohode so školiteľomKoutný Vladimír

d

KI

Java applet pre vizualizáciu euklidovských konštrukcíí

KI

pdfLATEX podpora pre GasTEX

KI

Interaktívna výuka základov OS LinuxOlejár Daniel

u

KI

Modelovanie priebehu signálov v komunikačnom kanále

KI

Systém pre podporu vyučovania aritmetiky na základných školách

KI

Systém pre podporu spracovania technických noriem

KI

Systém pre podporu spracovania a inovácií výkladového

slovníkaOstertág Richard

u

KI

Projekt Probatur: on-line testovanie študentov

KI

Projekt Graph Builder: generovanie štatistických grafovPardubská Dana

u

KI

Prostredie pre „experimentovanie“ s gramatikami a

automatmi


2 študenti

Pastorová Mária

u

KI

Po dohode so školiteľomPlachetka Tomáš

u

KI

Modelovanie Bidirectional Scattering Function

KI

Vizualizácia Bidirectional Scattering Function

KI

Implementácia Constructive Solid Geometry v SunFlowPrívara Igor

u

INFOSTAT

Po dohode so školiteľomProcházka Juraj

u

KI

Po dohode so školiteľomRovan Branislav

u

KI

Po dohode so školiteľomStanek Martin

u

KI

Po dohode so školiteľomŠkoviera Martin

u

KI

Po dohode so školiteľomŠuster Boris

u

KI

Verifikácia programov


viac študentov

Toman Eduard

u

KI

Po dohode so školiteľomMgr. Marek Doršic

e

ext

Prenos dát pomocou XML

Príloha III. Zadania bakalárskych prácProjekt záverečnej práce bakalárskeho štúdia


Študijný odbor:

Informatika

Rok ukončenia:

2006/07

Termín zadania:


Termín odovzdania:


Názov:

Verifikácia programov

Kontakt:

suster@dcs.fmph.uniba.sk

Školiteľ:

RNDr. Borislav Šuster, CSc.

Cieľ práce:

Pre konkrétnu algoritmickú úlohu sformulovať jej presnú špecifikáciu a zostaviť a verifikovať program, ktorý ju rieši.

Požiadavky na študenta:

Základné programátorské znalosti, logika, dokazovanie

Špecifikácia

práce:

Zisťovanie správnosti programov pomocou testovania je zdĺhavý a nespoľahlivý postup. Ďalšou možnosťou preverenia správnosti je verifikácia programov, ktorá vo všeobecnosti je algoritmicky neriešiteľným problémom. Napriek tomu existujú triedy problémov, pre ktoré sa programy verifikovať dajú. Takými sú aj úlohy, s ktorými sa programátor bežne stretáva. Znalosť metódy verifikácie umožňuje nielen preukázať správnosť hotového programu, ale aj vysoko zvýšiť pravdepodobnosť jeho správneho návrhu. Úlohou študenta je naštudovať si niektorú z metód verifikácie a použiť ju na verifikáciu jedného konkrétneho programu. Práca má teoretický charakter.

Literatúra

Zohar Manna : Matematická teorie programů

Poznámka

Na túto tému sa môže prihlásiť viacero študentov (s rôznymi algoritmami)

Projekt záverečnej práce bakalárskeho štúdia


Študijný odbor:

Informatika

Rok ukončenia:

2006/07

Termín zadania:


Termín odovzdania:


Názov:

Implementácia algoritmov pre kreslenie zložených grafov

Školiteľ:

Mgr. Jana Katreniaková

Kontakt:

katreniakova@dcs.fmph.uniba.sk

Cieľ práce:

Implementovať algoritmus na kreslenie a navigáciu v zloženom grafe pre oblasť elektronického vydelávania

Požiadavky na študenta:

programátor, algoritmické myslenie

Špecifikácia práce:

V mnohých oblastiach je potrebné vykresľovať vzťahy medzi jednotlivými objektmi. Touto oblasťou sa yaoberá kreslenie grafov. Pokiaľ sú tieto objekty zložitejšie je jednoduchý graf nepostačujúci a tak vynikli zložitejšie grafové modely, ako

napríklad zložené grafy, v ktorých existujú okrem klasických hrán susednosti aj hrany určujúce hierarchiu vrcholov.

Na vykresľovanie zložených grafov sa využíva algoritmus, ktorý vytvorili Sugiyama a Misue. Cieľom práce je implementovať tento algoritmus vrátane modifikácií, ktoré by umožnili využiť ho na vykresľovanie vzťahov v oblasti elektronického vzdelávania.

Literatúra

Sugiyama K., Misue K. Visualization of structural information: Automatic drawing of compound digraphs, IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics,1991.

Raitner M. Visual Navigation of Compound Graphs.

Poznámka

Projekt záverečnej práce bakalárskeho štúdia


Študijný odbor:

Informatika

Rok ukončenia:

2006/07

Termín zadania:

Termín odovzdania:


Názov:

Prenos dát pomocou XML

Školiteľ:

Mgr. Marek Doršic

Kontakt:

marek.dorsic@ArcGEO.sk

Cieľ práce:

Riešiť problém transformácie XML súborov s veľkým objemom dát.

Požiadavky na študenta:

angličtina, databázy, XML, XSLT

Špecifikácia

práce:

XML súbory sa na prenos dát medzi počitačovými systémami používajú najmä pri integrácii počítačových systémov. Užitočné však môžu byť aj pri migrácii (velkého množstva) dáť z jedného systému do druhého. Častokrát sú v takýchto prípadoch dáta uložené v relačnej databáze a štruktúra XML importu/exportu z týchto systémov pripomína zápis relačnej tabuľky do XML formátu. Hlavným cieľom migrácie dát sa potom stáva transformácia XML súborov o veľkosti desiatok až stoviek MB z jednej štuktúry do druhej, taká, aby sa XML výstup jedného systému mohol po transformácii použiť ako vstup pre druhý systém.

Úlohou študenta v práci je:

  • definovať rôzne štruktury XML súborov na reprezentovanie relačnej databázovej tabuľky

  • formálne analyzovať zložitosť prekladu medzi jednotlivými štruktúrami a porovnať ich

  • navrhnúť preklad medzi jednotlivými štruktúrami v jazyku XSLT

  • priniesť prehľad nástrojov pre XSLT transformácie s vyhodnotením ich vhodnosti použitia pre veľký resp. malý objem dát. (časová, pamäťová náročnosť)

Literatúra


Poznámka

Projekt záverečnej práce bakalárskeho štúdia


Študijný odbor:

Informatika

Rok ukončenia:

2006/07

Termín zadania:


Termín odovzdania:


Názov:

Zostupné transformácie XML dokumentov

Školiteľ:

Mgr. Jana Dvořáková

Kontakt:

dvorakova@dcs.fmph.uniba.sk

Cieľ práce:

Navrhnúť a implementovať systém pre transformácie XML dokumentov založený na zostupnom formálnom modeli, porovnať efektivitu spracovania transformácií vo vytvorenom systéme a v XSLT procesoroch

Požiadavky na študenta:

anličtina, programátor, XML, XSLT

Špecifikácia práce:

Zostupné stromové prekladače sú jednoduché formálne modely

pre transformácie XML stromov. Vstupný strom spracovávajú jedným prechodom zhora nadol. Umožňujú iba obmedzenú triedu transformácií, ale zaujímavá je efektivita ich spracovania.

Úlohou študenta je

  • naštudovať zostupný stromový prekladač

  • navrhnúť a implementovať systém pre spracovanie transformácie špecifikovanej pomocou modelu (systém bude generácovať aj zodpovedajúci XSLT stylesheet)

  • popísať triedu možných transformácií

  • porovnať efektívnosť transformátora s XSLT procesormi (Xalan, Saxon) pre vybrané transformácie


Literatúra


Poznámka

Projekt záverečnej práce bakalárskeho štúdia


Študijný odbor:

Informatika

Rok ukončenia:

2006/07

Termín zadania:


Termín odovzdania:


Názov:

Bibliografický manažér

Školiteľ:

Mgr. Jana Dvořáková

Kontakt:

dvorakova@dcs.fmph.uniba.sk

Cieľ práce:

Navrhnúť a implementovať grafickú aplikáciu pre správu publikácií a informačných zdrojov

Požiadavky na študenta:

programátor, XML

Špecifikácia práce:

Bibliografický manažér bude slúžiť na lokálnu evidenciu publikácií. Umožní operácie na záznamoch (pridávanie, odoberanie, modifikácia, triedenie, priradenie kľúčov), modelovanie vzťahov medzi záznamami; bude poskytovať rôzne pohľady na vybrané záznamy, import/export do štandardných formátov. Manažér bude ukladať dáta vo formáte XML a bude využívať XML technológie.

Úlohou študenta je vytvoriť návrh programu a formátov pre ukladanie dát a tento návrh implementovať.

Literatúra


PoznámkaProjekt záverečnej práce bakalárskeho štúdia


Študijný odbor:

Informatika

Rok ukončenia:

2006/07

Termín zadania:


Termín odovzdania:


Názov:

Prostredie pre „experimentovanie“ s gramatikami a automatmi

Školiteľ:

Dana Pardubská

Kontakt:

pardubska@dcs.fmph.uniba.sk

Cieľ práce:

Vytvoriť prostredie na podporu predmetu Formálne jazyky a automaty (pre učiteľské štúdium)

Požiadavky na študenta:

Programátor so vzťahom k formálnym jazykom a automatom

Špecifikácia práce:

Užívateľsky príjemné prostredie by malo poskytovať bežné ladiace prostriedky pre experimentovanie s gramatikami a automatmi. Špecifikácia osobne.

Literatúra


Poznámka

Dvaja študenti, rozdelíme to pri osobnom stretnutí
Projekt záverečnej práce bakalárskeho štúdia


Študijný odbor:

Informatika

Rok ukončenia:

2006/07

Termín zadania:


Termín odovzdania:


Názov:

Projekt Probatur: on-line testovanie študentov

Kontakt:

ostertag@dcs.fmph.uniba.sk

Školiteľ:

RNDr. Richard Ostertág

Cieľ práce:

Vytvoriť web aplikáciu, ktorá umožní študentom on-line odpovedať na písomnú časť skúšky, pokiaľ je realizovateľná formou testu.

Požiadavky na študenta:

Schopnosť vytvoriť web aplikáciu v prostredí PHP alebo Java. Databázy, XHTML, CSS, SVG, JavaScript, AJAX.

Špecifikácia

práce:

Aplikácia by okrem zozbieranie odpovedí od študentov, mala samotné testy aj generovať a hodnotiť. Generovanie by prebiehalo výberom z väčšej množiny otázok. Vytvorené testy by mali byť rovnako tažké. Z toho vyplýva potreba systému hodnotenia obtiažnosti otázok, ktorý by mohol byť založený aj na predošlej úspešnosti študentov na tej ktorej otázke.

Výhodou pre skúšajúceho bude, že nebude musieť písomky ručne mechanicky opravovať. Výhodou pre študentov bude, že svoju úspešnosť sa dozvedia okamžite. Výhodou pre školu, že nebude treba tlačiť testy na papier.

Podrobnejšia špecifikácia na základe osobnej konzultácie (systém by mal riešiť aj generovanie opravných testov, korektnú archiváciu všetkých vypracovaných testov aj po zmene aktuálnej množiny otázok, zobrazovanie určitých štatistík, ...).

Literatúra


Poznámka

Výsledná aplikácia by mala byť open-source, s používateľským rozhraním v slovenčine a angličtine a dokumentáciou v angličtine.
Projekt záverečnej práce bakalárskeho štúdia


Študijný odbor:

Informatika

Rok ukončenia:

2006/07

Termín zadania:


Termín odovzdania:


Názov:

Projekt Graph Builder: generovanie štatistických grafov

Kontakt:

ostertag@dcs.fmph.uniba.sk

Školiteľ:

RNDr. Richard Ostertág

Cieľ práce:

Navrhnúť a implementovať špecifikačný jazyk, ktorým sa budú dať čo najjednoduchšie a elegantne špecifikovať a následne vytvárať aj zložité interaktívne grafy pre web a desktop aplikácie.

Požiadavky na študenta:

Znalosť C++, PHP a Java. XHTML, CSS, SVG, JavaScript, AJAX.

Špecifikácia

práce:

Podrobnejšia špecifikácia na základe osobnej konzultácie.

Literatúra

Ploticus (http://ploticus.sourceforge.net/)

Gnuplot (http://www.gnuplot.info/)

Poznámka

Výsledná aplikácia by mala byť open-source, s používateľským rozhraním v slovenčine a angličtine a dokumentáciou v angličtine.
Projekt záverečnej práce bakalárskeho štúdia


Študijný odbor:

Informatika

Rok ukončenia:

2006/07

Termín zadania:


Termín odovzdania:


Názov:

Interaktívna výuka základov OS Linux

Školiteľ:

Mgr. Vladimír Koutný

Kontakt:


Cieľ práce:

Vytvoriť systém na výuku základov práce v operačnom systéme Linux formou textovej adventúry

Požiadavky na študenta:

dobrá znalosť OS Linux, programovanie v c/c++, skriptovacie

jazyky

Špecifikácia práce:

Aj keď je dnes grafické rozhranie už štandardnou súčasťou všetkých operačných systémov, príkazový riadok má stále svoje opodstatnenie a v UNIXových systémoch poskytuje tomu, kto ho vie používať, silný nástroj. Časť týchto

vedomostí je samozrejme potrebná aj na bežnú prácu v grafickom prostredí (spôsob organizácie súborov na disku, práca so zariadeniami, . . . ).

Úlohou je vytvoriť výukový nástroj v prostredí príkazového riadku vo forme textovej adventúry, ktorá užívateľa postupne naučí všetky dôležité príkazy, konvencie a podobne organizácia súborov v strome, špeciálne súbory, prístupové práva, príkazy

shellu, iné základné užitočné príkazy ako grep, sed a podobne.

Keďže by sa dalo nájsť veľa možných scenárov, na akú časť systému sa zamerať, musí byť riešenie jednoducho rozšíriteľné o ďalšie 'levely'. Podmienkou je aj lokalizácia celého systému, povinná je anglická a slovenská verzia.

Literatúra


Poznámka

Projekt záverečnej práce bakalárskeho štúdia


Študijný odbor:

Informatika

Rok ukončenia:

2006/07

Termín zadania:


Termín odovzdania:


Názov:

pdfLATEX podpora pre GasTEX

Školiteľ:

Mgr. Vladimír Koutný

Kontakt:

koutny@dcs.fmph.uniba.sk

Cieľ práce:

Doplniť balík GasTEX (kreslenie grafov a automatov) tak, aby bolo možné

priamo používať pdfLATEX

Požiadavky na študenta:

Požiadavky na študenta: TEX, PostScript, PDF


Špecifikácia práce:

GasTEX je balík makier pre LATEX, ktorý umožňuje jednoducho

kresliť automaty, vývojové diagramy a podobnú grafiku priamo v prostredí LATEXu. Keďže TEX neposkytuje príliš silné nástroje na tvorbu grafiky, GasTEX generuje priamo PostScript kód, ktorý sa vloží do výsledného PS súboru. To ale znamená, že ak chceme

vyprodukovať PDF dokuemnt, musíme ísť cestou latex ! dvips ! pstopdf, čo je nielen zdĺhavé, ale občas aj problematické.

Keďže popis obsahu samotných stránok v PDF dokumente je čistý PostScript, rovnako ako v PS súboroch (len je komprimovaný a obalený ostatnými PDF informáciami),

musí existovať spôsob, ako umožniť priame použitie GasTEXu v pdfLATEXu. Úlohou je modifikovať GasTEX tak, aby sa dala používať táto priama cesta k PDF dokumentu

Literatúra


Poznámka

Projekt záverečnej práce bakalárskeho štúdia


Študijný odbor:

Informatika

Rok ukončenia:

2006/07

Termín zadania:


Termín odovzdania:


Názov:

Java applet pre vizualizáciu euklidovských konštrukcíí

Školiteľ:

Mgr. Vladimír Koutný

Kontakt:

koutny@dcs.fmph.uniba.sk

Cieľ práce:

Vytvorenie podpory pre Kig (KDE Interactive Geometry) na vytváranie

Java appletov, ktoré sa dajú použiť na web stránkach e-learningových portálov


Požiadavky na študenta:

programovanie v C/C++ a Jave, vedomosti z 2D geometrie

Špecifikácia práce:

: Euklidovské konštrukcie sú základom geometrie a existuje veľa

(open- aj closed-source) nástrojov, v ktorých sa takéto konštrukcie dajú vytvárať bez papiera, ceruzky a pravítka. Pre potreby e-learningu (aj na FMFI) sa používa komerčný

produkt Cabri, ktorý okrem iného poskytuje aj možnosť vytvoriť Java applet, ktorý sa dá umiestniť na stránku a ktokoľvek s ním môže experimentovať (hýbať niektorými bodmi, . . . a sledovať, ako sa tieto zmeny prejavia na výsledku konštrukcie).

Veľa podobných a niekoľko kvalitných produktov je aj v open-source verzii, väčšine však chýba práve podpora pre tvorbu Java appletov. Jedným z nich je Kig (KDE Interactive Geometry), ktorý je štandardnou súčasťou prostredia KDE a teda je takmer

všade dostupný. Úlohou je dorobiť túto podporu pre Kig a prisipeť tak k vývoju tohto nástroja.

Literatúra


Poznámka


Projekt záverečnej práce bakalárskeho štúdia


Študijný odbor:

Informatika

Rok ukončenia:

2006/07

Termín zadania:


Termín odovzdania:


Názov:

Modelovanie Bidirectional Scattering Function

Kontakt:

plachetka@fmph.uniba.sk

Školiteľ:

Dr. Tomáš Plachetka

Cieľ práce:

Implementácia kanonickej reprezentácie BSDF (Bidirectional Scattering Function) a konverzia Phongovho modelu do kanonickej reprezentácie BSDF

Požiadavky na študenta:

Skúsenosť s programovaním v JAVA, dobrá angličtina, znalosť základov realistickej grafiky (renderovacia rovnica)

Špecifikácia

práce:

Realistická simulácia osvetlenia na úrovni Newtonovej optiky zodpovedá riešeniu integrálnej renderovacej rovnice. Jedným z parametrov tejto rovnice je BSDF, Bidirectional Scattering Function. BSDF popisuje odrazové vlastnosti materiálov. Modelovanie materiálov je dodnes teoreticky aj prakticky neuspokojivo zvládnutý problém. V počítačovo-grafickej praxi sa takmer výlučne používa Phongov model. Úlohou tejto práce je implementovať kanonickú reprezentáciu BSDF a konvertor vybranej Phongovej reprezentácie do BSDF. Keďže Phongov model je nekompatibilný s BSDF, túto konverziu nie je možné urobiť presne a treba aplikovať heuristickú interpretáciu Phongovho modelu.

Literatúra

P. Dutré: Global Illumination Compendium, Katholieke Universiteit Leuven, 2003

E. P. Lafortune, Y. D. Willems: Using the modified Phong reflectance model for physically based rendering, Technical Report CW 197, Dept. of Comp. Science, Katholieke Universiteit Leuven, 1994

Poznámka

Táto práca sa čiastočne prekrýva s prácou „Vizualizácia Bidirectional Scattering Function“, predpokladá sa spolupráca študentov

Projekt záverečnej práce bakalárskeho štúdia


Študijný odbor:

Informatika

Rok ukončenia:

2006/07

Termín zadania:


Termín odovzdania:


Názov:

Vizualizácia Bidirectional Scattering Function

Kontakt:

plachetka@fmph.uniba.sk

Školiteľ:

Dr. Tomáš Plachetka

Cieľ práce:

Implementácia kanonickej reprezentácie BSDF (Bidirectional Scattering Function) a vizualizácia BSDF

Požiadavky na študenta:

Skúsenosť s programovaním v JAVA, dobrá angličtina, znalosť základov realistickej grafiky (renderovacia rovnica)

Špecifikácia

práce:

Realistická simulácia osvetlenia na úrovni Newtonovej optiky zodpovedá riešeniu integrálnej renderovacej rovnice. Jedným z parametrov tejto rovnice je BSDF, Bidirectional Scattering Function. BSDF popisuje odrazové vlastnosti materiálov. Modelovanie materiálov je dodnes teoreticky aj prakticky neuspokojivo zvládnutý problém. V počítačovo-grafickej praxi sa takmer výlučne používa Phongov model, ktorý je s BSDF nekompatibilný. Úlohou tejto práce je implementovať kanonickú reprezentáciu BSDF a program, ktorý

kanonickú reprezentáciu BSDF vizualizuje.

Literatúra

P. Dutré: Global Illumination Compendium, Katholieke Universiteit Leuven, 2003

M. F. Cohen, J. R. Wallace: Radiosity and Realistic Image Synthesis, Academic Press Professional, 1993

Poznámka

Táto práca sa čiastočne prekrýva s prácou „Modelovanie Bidirectional Scattering Function“, predpokladá sa spolupráca študentov
Projekt záverečnej práce bakalárskeho štúdia


Študijný odbor:

Informatika

Rok ukončenia:

2006/07

Termín zadania:


Termín odovzdania:


Názov:

Implementácia Constructive Solid Geometry v SunFlow

Kontakt:

plachetka@fmph.uniba.sk

Školiteľ:

Dr. Tomáš Plachetka

Cieľ práce:

Implementácia CSG v SunFlow

Požiadavky na študenta:

Skúsenosť s programovaním v JAVA, dobrá angličtina, znalosť základov realistickej grafiky (ray tracing)

Špecifikácia

práce:

CSG, Constructive Solid Geometry je modelovanie 3D geometrie zo základných geometrických tvarov pomocou operácií zjednotenia, prieniku a rozdielu. Osvetľovacie algoritmy založené na sledovaní lúčov vedia pracovať s CSG objektami priamo, t.j. bez dodatočnej diskretizácie. Úlohou tejto práce je implementovať CSG modelovanie vo freeware open-source ray tracer SunFlow.

Literatúra

R. A. Goldstein and R. Nagel: 3D Visual Simulation, Simulation, 16(1):25–31, 1971

F. Jansen: Data Structures for Ray Tracing, Proc. of the Eurographics Seminar, 57–73, Springer Verlag, 1986

Poznámka