Zoznam tém bakalárskych prác

september 2008


Školiteľ Pracovisko Názov práce Popis práce
Bronislava Brejová FMFI UK Experimentálne porovnanie pamäťovo úsporných implementácií Viterbiho algoritmu Cieľom je implementovať niekoľko variantov Viterbiho algoritmu a na starostlivo zvolených dátach porovnať ich rýchlosť a spotrebu pamäte. V prípade záujmu je tiež možnosť študovať teoretické aspekty problému.

Práce zadané softvérovými firmami

máj 2008


Školiteľ Firma Názov práce Popis práce
Martin Fidler Factory 4 Solutions a.s Testovanie web aplikácie použitím nástroja Eclipse TPTP
 1. Preskúmanie, sumarizácia a popis charakteristík nástroja, jeho možností a modulov.
 2. Inštalácia a konfigurácia nástroja pre testovanie konkrétnej web aplikácie.
 3. Príprava, vykonanie a vyhodnotenie základných testovacích prípadov.
 4. Zhodnotenie nástroja pre testovanie web aplikácií.
Martin Fidler Factory 4 Solutions a.s Komponentový vývoj s podporou nástroja Eclipse Buckminster
 1. Definícia a charakteristika komponentového vývoja a produktových linií. Väzba a súvislosti s inými prístupmi k vývoju SW.
 2. Predpoklady implementácie komponentového vývoja. Požiadavky a predpoklady pre podporný nástroj. Prehľad dostupných nástrojov.
 3. Charakteristika, vlastnosti, funkcionalita a moduly nástroja.
 4. Návrh implementačného projektu pre nasadenie nástroja.
Martin Fidler Factory 4 Solutions a.s Možnosti využitia a implementácie nástroja Eclipse OSEE
 1. Preskúmanie, sumarizácia a popis charakteristík nástroja, jeho možností a modulov.
 2. Identifikované oblasti (sektory) využitia.
 3. Definícia predpokladov a prínosov pri nasadení v identifikovaných oblastiach.
 4. Návrh implementačného projektu pre nasadenie nástroja vo vybranej oblasti.
Peter Rybár Softec / Centaur Integrácia aplikácií - SOA SOA (Service Oriented Architecture) je architektonický štýl počítačových systémov. Definuje a predpisuje IT infraštruktúru, ktorá umožňuje rôznym aplikáciám výmenu dát a účasť na biznis procesoch. Umožňuje voľnú väzbu ku operačnému systému, programovacím, jazykom a nižším aplikačným vrstvám.
 1. prehľad súčasného stavu prostriedkov pre komunikáciu/integráciu medzi procesmi a aplikáciami (service busses, message busses)
 2. porovnanie nástrojov z hľadiska možností nasadenia, funkcionality, ceny, licencie, platformy, vhodnosti použitia v prostredí internetu/intranetu
 3. návrh, prípadne implementácia prototypu riešenia integrácie aplikácií v prostredí intranetu/internetu
Peter Rybár Softec / Centaur Python ako jazyk pre vývoj REST webových aplikácií Python je general-purpose, high-level programovací jazyk. Filozofia jeho návrhu je zvýšiť produktivitu programovania a čitateľnosť kódu. Pre svoj návrh je vhodný aj na tvorbu webov. Representational state transfer (REST) je štýl softvérovej architektúry pre distribuované hypermediálne systémy ako je World Wide Web. REST striktne referencuje kolekciu princípov sieťovej architektúry ktoré popisujú ako sú internetové zdroje definované a adresované. Python ako programovací jazyk spolu s REST architektúrou tvoria ideálnu kombináciu pre realizáciu pokrokových myšlienok tvorby webových aplikácií.
 1. prehľad programovacích jazykov
 2. dynamicky typované jazyky
 3. web frameworky - kam dnes smeruje vývoj webových aplikácií; WEB 2.0, RIA 4.demo REST web aplikácia v zvolenom python web frameworku (možnosť využitia Google Maps API)
Peter Rybár Softec / Centaur Comet - World Wide Web aplikačná architektúra Comet je World Wide Web aplikačná architektúra v ktorej web server posiela dáta klientovi (normálne web prehliadaču) asynchrónne bez potreby jeho explicitnej požiadavky. To dovoľuje tvorbu udalosťami riadených aplikácií, umožňujúcich interakciu v reálnom čase, ktorá by za iných okolností vyžadovala omnoho viac času a programátorského úsilia.
 1. prehľad technológií pre vývoj Web 2.0 aplikácií
 2. prehľad implementácií podpory Comet (server push technology pattern), porovnanie a možnosti využitia pri implementácií bohatých webových aplikácií.
 3. implementácia reálnej webovej aplikácie demonštrujúcej vlastnosti vybranej implementácie Comet.
Peter Rybár Softec / Centaur Monitorovanie sietí Sledovanie aktivity na intranetovej sieti má veľký význam z hľadiska údržby, plynulej prevádzky, ako aj výkonu a bezpečnosti. Spôsobov ako realizovať sieťový monitoring je veľké množstvo. Netriviálnou úlohou je správny návrh riešenia monitoringu.
 1. prehľad súčasného stavu nástrojov pre monitorovanie prevádzky na sieti
 2. porovnanie nástrojov z hľadiska ceny, licencie, platformy, vhodnosti použitia
 3. návrh riešenia monitorovania prevádzky siete v prostredí menšej firmy
Peter Rybár Softec / Centaur Centrálna správa užívateľov - existuje moderné riešenie? V súčasnosti sa realizuje centrálna správa užívateľov prevažne pomocou technológii na báze Lightweight Directory Access Protocol (LDAP). Toto riešenie je poznačené históriou, aj keď na druhej strane praxou preverené. Existujú aj iné, modernejšie a pokrokové riešenia, ktoré by stáli za pozornosť?
 1. prehľad súčasného stavu riešení sieťovej autentifikácie (LDAP, NIS, AD, ?)
 2. porovnanie existujúcich riešení ? výhody, nevýhody návrh riešenia centrálnej správy používať v prostredí menšej/strednej firmy
Daniel Buchta Softec / Centaur RESTovské webové frameworky na platforme Java Representational State Transfer je moderný štýl softvérovej architektúry určený pre distribuované hypermediálne systémy ako je World Wide Web. Tento pojem, zavedený v dizertačnej práci Roya Fieldinga, patrí v súčastnosti k veľmi diskutovaným medzi vývojárskou komunitou.
 1. REST - architektonický štýl na vývoj moderných webových aplikácií (RIA)
 2. Prehľad existujúcich webových frameworkov s podporou vývoja RESTovských webových aplikácií (so zameraním na Javu). Porovnanie z hľadiska výkonu, komfortu a rýchlosti vývoja, krivky učenia.
 3. Výber najvhodnejších kandidátov. Implementácia aplikácie demonštrujúcej výhody RESTu.
 4. Implemenácia vlastného REST frameworku (skôr rozšírenie do diplomovej práce)
Radoslav Golian Softec / Centaur Objektové črty relačných databázových systémov
 1. Porovnanie podpory objektov a objektového programovania vo vybraných relačných databázových systémoch.
 2. Skúmanie praktickej využiteľnosti objektov a objektového programovania v databázovom systéme Oracle z hľadiska výkonu, prípadne ďalších vybraných aspektov.
Radoslav Golian Softec / Centaur Zálohovania a obnova v relačných databázových systémoch
 1. Prehľad súčasných konceptov zálohovania a obnovy vo vybraných relačných databázových systémoch so zameraním sa na databázový systém Oracle.
 2. Implementácia vybraného konceptu v databázovom systéme Oracle.
Martin Martinka Softec / Centaur Formáty a nástroje na serializáciu dátových štruktúr Pri zavádzaní princípov SOA (Service Oriented Architecture) do informačných technológií je jednou z kľúčových otázok serializácia dátových štruktúr. Vhodne zvoleným spôsobom serializácie možno ovplyvniť efektívnosť komunikácie.
 1. Prehľad súčasného stavu serializačných formátov a nástrojov
 2. Porovnanie serializačných formátov z hľadiska implementáčnej zložitosti, výpočtovej náročnosti, zaťaženia siete.
 3. Implementácia demonštračnej aplikácie v jazyku Java.
Pavol Vančo Softec / Centaur Webové prezentácie podľa najnovších trendov Web 2 Práca s webovými aplikáciami je v centre moderných technológií. Vytváranie korektných webových prezentácií je dôležitou súčasťou budovania moderného webu.
 1. Prehľad súčasných technológií pre vývoj Web 2 webových aplikácií.
 2. XHTML, CSS, JavaScript, AJAX, Web Standards Project (WaSP), mikroformáty.
 3. Vytvorenie webovej prezentácie prostredníctvom moderných webových technológií.
Pavol Vančo Softec / Centaur JavaScript a podpora prehliadačov Problémy s prehliadačmi, ich nekompatibilita pri zobrazovaní webových dokumentov, sa odráža aj na dĺžke práce pri vytváraní webových prezentácií. Návrh riešenia týchto problémov pomôže zjednotiť zobrazovanie rôznymi prehliadačmi.
 1. Súčasné problémy tvorby bohatých webových aplikácií (RIA).
 2. Prehľad problémov s ktorými sa stretáva vývojár webových aplikácií - rôzna implementácia JavaScriptu, DOM-u. Návrh riešení.
 3. Implementácia čistého riešenia.
Juraj Červeň Softec / Centaur Analýza aktuálnej situácie v Open Office štandardoch Po prijatí OOXML (Office Open XML) v apríli 2008 ako ISO štandardu (ISO 29500) vznikla situácia, keď existujú dva ISO štandardy pre špecifikáciu štruktúry dokumentov kancelárskych aplikácií. Okrem OOXML, navrhnutého a podporovaného Microsoftom, je to ODF (Open Document Format), ktorý je ISO štandardom už od mája 2006 (ISO 26300) a je podporovaný Open Source komunitou a firmami združeným v ODF Alliance. Existencia dvoch štandardov, ktoré sa líšia rozsahom i podporovanou funkcionalitou, môže byť problémom pri dosiahnutí interoperability kancelárskych balíkov.
 1. Analyzujte rozsah možností oboch štandardov a ich podporu v rôznych kancelárskych balíkoch.
 2. Vyhodnoťte možnosti konverzie medzi obomi formátmi a možnosti vzájomnej výmeny dokumentov medzi rôznymi kancelárskymi balíkmi.
 3. Navrhnite zásady, ktoré by uľahčili takúto výmenu dokumentov.
 4. Navrhnite a implementujte zjednodušený prototyp konverzného algoritmu na konverziu medzi OOXML a ODF, prípadne analyzujte a vyhodnoťte existujúce publikované implementácie tohto problému.
Stanislav Krutek Softec / Centaur Analýza open source nástrojov na podporu testovania Testovanie je dôležitá súčasť vývoja softvérových systémov, ktorá je často v reálnych projektoch podhodnocovaná a nie je často dostatočne podporovaná vhodnými nástrojmi. Licencie komerčných nástrojov takéhoto určenia sú zvyčajne dosť drahé a použitie takýchto nástrojov by v mnohých projektoch predražilo ich vývoj.
 1. Analyzujte publikované Open Source nástroje na podporu testovania (regresného i výkonnostného) a možnosti ich použitia.
 2. Na základe analýzy vyberte nástroj vhodný na podporu regresného testovania a prezentujte jeho použitie na implementácii jednoduchého prototypového príkladu.
Fülöpová Iveta Softec / Centaur Využitie webových služieb v procese integrácie podnikových IS V súčasnosti je trendom integrovať podnikové informačné systémy prostredníctvom webových služieb. Rozlišujeme dva základné spôsoby volania webových služieb - synchrónne a asynchrónne. V prípade častého zaneprázdnenia servera (webovej služby) je vhodné používať asynchrónne volania, prípadne odsunúť volania na vhodnejší čas. Navrhnuté riešenie nesmie zbytočne blokovať klienta a správa musí byť vždy doručená, aj v prípade výpadkov spojenia.
 1. Rozdiely medzi synchrónnym a asynchrónnym volaním webových služieb
 2. Ošetrovanie chybových stavov a zaručené doručovanie správ
 3. Vytvorenie demo aplikácie typu klient - server s využitím asynchrónneho volania a zaručeného doručovania správ
 4. Alternatívne riešenie s využitím ESB
Alena Molnárová Softec / Centaur Technologia PDMark PDMark je technológia, ktorá umožňuje zapisovať elektronické dáta v ich binárnej podobe priamo na papier a to vo forme vrstvy kódových značiek, ktoré sú tvorené drobnými čiarami rozličnej hrúbky a rozličného sklonu. Na pozadí dokumentu vytvárajú jemne šedú plochu pričom samotné značky sú voľným okom prakticky nerozoznateľné.
 1. Preverenie použitia technológie v praxi v slovenských podmienkach.
 2. Preverenie možnosti nasadenia ako náhrada za elektronický podpis.
 3. Vyskúšanie dostupných aplikácií, ich porovnanie a záverečné zhodnotenie.
 4. Návrh využitia a postupov pre firmu vyvíjajúcu softvérové aplikácie
Alena Molnárová Softec / Centaur Návrh riešenia pre IS pre podporu tvorby ponúk firmy Tvorba ponúk pre softvérové systémy má svoje štandardné postupy a obvyklú štruktúru, a ich tvorbu by bolo vhodné efektívne podporiť firemným systémom (aplikáciou).
 1. Vybrať vhodný analytický nástroj
 2. Vypracovať kompletný návrh riešenia obsahujúci katalóg požiadaviek, návrh riešenia, návrh architektúry technológie, dátový model a procesný model, návrh výstupov a odporúčania pre organizačné zabezpečenie.
Ján Sokoly Softec / Centaur Testovanie webových aplikácií na platforme .NET Testovanie je neodmysliteľnou súčasťou životného cyklu softvérového vývoja. Najmä u webových aplikácií je táto etapa rozdelená na niekoľko špecifických úrovní.
 1. Rozobrať jednotlivé úrovne testovania webových aplikácií a ich osobitý vzťah s platformou .NET so zameraním na unit-testovanie a využitie frameworkov určených na tento účel (NUnit, MSTest, MbUnit, xUnit.net, ...).
 2. Vytvoriť ukážkovú webovú ASP.NET aplikáciu a demonštrovať jej kompletné testovanie na rôznych úrovniach.
Ján Sokoly Softec / Centaur Vývoj webových aplikácií nad frameworkom ASP.NET MVC ASP.NET MVC je framework umožňujúci jednoduchú implementáciu návrhového vzoru Model-View-Controller pri vývoji webových aplikácií na platforme .NET. Jeho poslaním nie je nahradiť Webforms, ale poskytnúť alternatívu pri vývoji webových aplikácií prinášajúcu mnohé pozitíva.
 1. Rozobrať aspekty návrhového vzoru MVC a jeho implementáciu vo frameworku ASP.NET MVC.
 2. Vytvoriť ukážkovú aplikáciu demonštrujúcu hlavné črty použitého frameworku vrátane testovacieho projektu.
Peter Grec Softec / Centaur Použitie UML a princípov Model Driven Development pri tvorbe viac vrstvových aplikácií Softec používa pri vývoji niektorých projektov na vývoj viacvrstvových aplikácií aplikačný framework na báze J2EE, Model Driven Development a Eclipse. Tento framework chceme rozšíriť o podporu UML 2.0.
 1. Oboznámenie sa s UML 2.0 a profilmi
 2. Porovnanie UML modelovacích nástrojov na báze Eclipse
 3. Realizácia profilu a následných transformácií pre konkrétny viac vrstvový aplikačný framework používaný vo firme Softec.