Vypísané témy na diplomové práce

Školský rok 2001/2002


 

Téma č.1: Paralelizácia Fourier-Motzkinovej metódy na riešenie sústavy nerovnosti
Školiteľ: Doc. RNDr. Marian Vajteršic, DrSc.

Matematický ústav SAV
Oddelenie informatiky
Dúbravská 9
Bratislava

tel: 5941 3214, 5941 3194
e-mail: marian@ifi.savba.sk

 
Téma č.2: Paralelné varianty výpočtu rekurentných relácií
Školiteľ: Doc. RNDr. Marian Vajteršic, DrSc.

Matematický ústav SAV
Oddelenie informatiky
Dúbravská 9
Bratislava

tel: 5941 3214, 5941 3194
e-mail: marian@ifi.savba.sk

 
Téma č.3: Notografický editor na báze TeX-u s vizuálnym užívateľským rozhraním (pokračovanie)
Požiadavky: základné poznatky z hudobnej teórie
Školiteľ: Doc.RNDr. Martin Škoviera, CSc.

Katedra informatiky FMFI UK
č.dv. M257

e-mail: skoviera@dcs.fmph.uniba.sk

 
Téma č.4: Rozšírenie C++ o pravidlá, log.progr. & constraint progr. (preprocesor)
Školitelia: Ing. Milan Unger, PhD. & Ing. Imrich Lenharčík

SWH Siemens Business Services s.r.o.
Stromová 9
Bratislava

tel: 5968 4233 (Unger), 5968 4352 (Lenharčík)
e-mail: milan.unger@swh.sk, imrich.lenharcik@swh.sk

 
Téma č.5: Neuronové siete typu INSTART/OUTSTART
Školiteľ: Ing. Milan Unger, PhD.

SWH Siemens Business Services s.r.o.
Stromová 9
Bratislava

tel: 5968 4233
e-mail: milan.unger@swh.sk

 
Téma č.6: O veľkosti pokrytia zovšeobecnenej hyperkocky
Popis: Praca je teoretická, metódy kombinatoriky, teórie grafov a teórie pravdepodobnosti, aplikácie môžu byť v kódovaní.
Školiteľ: Doc. RNDr. Eduard Toman, CSc.

Katedra informatiky FMFI UK
č.dv. M251

 
Téma č.7: Rozpoznávanie matematických dokumentov
Popis: Cieľom práce je navrhnút a implementovať systém pre rozpoznávanie mat.dokumentov.
Požiadavky: angl.jazyk (aspoň pasívne), TeX, grafické formáty
Školiteľ: RNDr. Ján Šturc

Katedra informatiky FMFI UK
č.dv. M260

e-mail: sturc@dcs.fmph.uniba.sk

Poznámka: Téma je už zadaná.
 
Téma č.8: Implementácia jadra databázoveho systému na báze hašovania
Popis: Cieľom práce je implementovať jadro DB systému a operácie relačnej algebry s využitím lineárneho hašovania (pod UNIX-LINUX aj pod Windows, v jazyku relatívne nízkej úrovne C (C++)).
Požiadavky: angl.jazyk (aspon pasívne)
Školiteľ: RNDr. Ján Šturc

Katedra informatiky FMFI UK
c.dv. M260

e-mail: sturc@dcs.fmph.uniba.sk

Poznámka: Téma je už zadaná.
 
Téma č.9: Ryžovanie z dát (data mining)
Popis: Cieľom práce je vypracovať pokiaľ možno úplný prehľad metód použiteľných pre ryžovanie z dát v lokálnych, distribuovaných a webovských databázach. Práca má kompilačný charakter.
Požiadavky: angl.jazyk (aspon pasívne)
Školiteľ: RNDr. Ján Šturc

Katedra informatiky FMFI UK
č.dv. M260

e-mail: sturc@dcs.fmph.uniba.sk

Poznámka: Téma je už zadaná.
 
Téma č.10: Stochastické gramatické systémy
Popis: Cieľom práce je zmapovať a zovšeobecniť známe definície stochastických gramatických systémov, definovať stochastické verzie pre doteraz nepreskúmané gramatické systémy, preskúmať vybrané vlastnosti definovaných stochastických gramatických systémov, uviesť niektoré aplikácie definovaných modelov.
Požiadavky: angličtina, schopnosť samostatnej práce
Školiteľ: Mgr. Martin Nehéz

KIVT FEI STU Bratislava
Ilkovičova 3
D110

e-mail: nehez@elf.stuba.sk

 
Téma č. 11: Metódy prienikov do operačných systémov
Školiteľ: Mgr. Jaroslav Janáček

Katedra informatiky FMFI UK
č.dv. M253

e-mail: janacek@dcs.fmph.uniba.sk

Diplomant: Peter Ondraška
 
Téma č. 12: Zbierka úloh z teórie grafov
Cieľ: Zozbierať, prípadne navrhnúť vhodné úlohy, dať krátke návody aj vzorové riešenia.
Školiteľ: Doc.RNDr. Martin Škoviera, CSc.

Katedra informatiky FMFI UK
č.dv. M257

e-mail: skoviera@dcs.fmph.uniba.sk

 
Téma č. 13 a 14: Po dohode so školiteľom
Školiteľ: Prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.

Katedra informatiky FMFI UK
č.dv. M259

e-mail: rovan@dcs.fmph.uniba.sk

 
Téma č. 15: Object-relational Mapping for Java
Popis: Zadaním študijnej časti diplomovej práce je spracovanie prehľadu techník pre správu mapovania objektov (z prostredí objektovo orientovaných programovacích jazykov) do relačných databáz. Súčasťou tejto časti práce bude návrh zoznamu známych techník a hodnotiacich kritérií podpory mapovania objektov do tabuliek. Existujúce riešenia a produkty budú posúdené a navzájom porovnané na základe týchto kritérií.
Zadaním návrhovej časti práce je návrh vlastného riešenia mapovania objektov z prostredia jazyka Java do vybranej relačnej databázy. Pri návrhu bude cieľom preukázateľné dosiahnutie vynikajúcich parametrov vlastného riešenia oproti iným technikám a produktom z hľadiska vybraného ukazovateľa (konkretizácia po ukončení a vyhodnotení študijnej časti práce).
Školiteľ: Ing.arch. Augustín Mrázik

Katedra informatiky FMFI UK

tel: 0905 672 945
e-mail: mrazik@dcs.fmph.uniba.sk

 
Téma č. 16: Object Databases for Java
Popis: Zadaním študijnej časti diplomovej práce je spracovanie prehľadu dostupných objektových databáz pre jazyk Java (prípadne vrátane frameworkov na mapovanie objektov do relačných databáz). Súčasťou tejto časti práce bude návrh zoznamu požadovaných základných funkčností objektových databáz z pohľadu ich použitia pre priemyselné riešenia v jazyku Java. Existujúce objektové databázy budú posúdené a navzájom porovnané na základe stupňa podpory týchto funkčností.
Zadaním návrhovej časti práce je návrh a realizácia prototypu objektovej databázy pre jazyk Java. Pri návrhu bude cieľom preukázateľné dosiahnutie vynikajúcich parametrov vlastného riešenia oproti iným databázam z hľadiska vybraného ukazovateľa (napr. rýchlosti čítania objektov, transparentnosti a pod; konkretizácia po ukončení a vyhodnotení študijnej časti práce). Zrealizovaný prototyp nemusí spĺňať všetky parametre objektových databáz (napr. spoľahlivosť, bezpečnosť...).
Školiteľ: Ing.arch. Augustín Mrázik

Katedra informatiky FMFI UK

tel: 0905 672 945
e-mail: mrazik@dcs.fmph.uniba.sk

 
Téma č. 17: Internet as an Object Database
Popis: Zadaním študijnej časti diplomovej práce je spracovanie prehľadu funkčnosti poskytovaných dnešnými Internetovými technológiami pre správu zdrojov na Internete "očami funkčnosti objektovej databázy". Pod zdrojmi sa rozumejú najmä statické stránky v MHTL a XML, ale aj rôzne druhy objektov (agenti, EJB, ...), dát v databázach, informacií reprezentovaných rôznymi dynamickými www-servermi a podobne. Pod správou sa rozumie podpora ich životného cyklu, adresovanie, pomenovávanie, aktualizácia, dynamika, autonómnosť a podobne.
Súčasťou tejto časti práce bude návrh zoznamu požadovaných základných funkčností a posúdenie existujúcich systémov a riešení na základe spôsobu a stupňa podpory týchto funkčností.
Zadaním návrhovej časti práce je analýza, návrh a realizácia prototypu serverovského systému, ktorý umožní využívať Internet (sieť navzájom prepojených počítačov) ako objektovú databázu z prostredia klientov (najmä z jazyku Java). Objekty uložené v tejto databáze musí byť popri plnohodnotnom prístupe z prostredia aplikácie v jazyku Java možné prezerať, prípadne aj meniť bežnými klientovskými nástrojmi (www browsermi ako MSIE a Netscape). Bude vítané, keď objekty budú mať aj vlastnú "Internet-based" dynamiku, t.j. keď ich dynamika ako objektov nebude viazaná výlučne na prostredie jazyka Java.
Školiteľ: Ing.arch. Augustín Mrázik

Katedra informatiky FMFI UK

tel: 0905 672 945
e-mail: mrazik@dcs.fmph.uniba.sk

 
Téma č. 18: Porovnanie algoritmov pre steganografiu a digitálnu vodotlač
Školiteľ: RNDr. Richard Ostertág

Katedra informatiky FMFI UK

e-mail: ostertag@dcs.fmph.uniba.sk

Diplomant: Ondrej Pálffy
 
Téma č. 19: Objekty s históriou
Popis: Modelovanie objektov s históriou, ich relácie (asociácie) a správanie. Správa objektov s históriou v databázach (relačných i objektových). Hlbšia analýza potenciálnych problémov pri reprezentácii v implementačných prostrediach (na výber, ale najlepšie nejaké komerčne využívané, napr. C++, Java). Skúmať teoretické i praktické hľadisko, s dôrazom na praktické využitie. Formulácia otvorených analytických/návrhových/implementačných problémov. Využitie analytických/designových patternov pri realizácii tohto konceptu. Ostatné detaily po dohode.
Požiadavky: - samostatnosť a aktivita
- schopnosť prípadnej praktickej realizácie (nie je ale nutnosť), ako aj ochota teoretickejšieho výskumu danej oblasti (návrhy objektových/relačných modelov)
- kreativita (na ktorú je ponechaný veľký priestor)
- znalosť UML, prípadne mať základy konfiguračného managementu (a najmä ochota si potrebné oblasti naštudovať)
- znalosť databáz (stačí znalosť SQL)
Školiteľ: Mgr. Marián Slašťan

Katedra informatiky FMFI UK
č. dv. M211

e-mail: slastan@dcs.fmph.uniba.sk

Poznámka: Téma je už zadaná.
 
Téma č. 20: Po dohode so školiteľom
Školiteľ: doc. RNDr. Juraj Procházka, CSc.

Katedra informatiky FMFI UK
č. dv. M258

e-mail: prochazk@dcs.fmph.uniba.sk

 
Téma č. 21: Po dohode so školiteľom
Popis: diplomová práca bude z oblasti kryptológie, prípadne informačnej bezpečnosti
Školiteľ: RNDr. Martin Stanek, PhD.

Katedra informatiky FMFI UK
č. dv. M214

e-mail: stanek@dcs.fmph.uniba.sk

Poznámka: Téma je už zadaná.
 
Téma č. 22: Fraktálová kompresia
Školiteľ: Mgr. Miroslav Demeter

Katedra informatiky FMFI UK
č. dv. M211

e-mail: demeter@dcs.fmph.uniba.sk

Diplomant: Juraj Homola
 
Téma č. 23: Kolmogorovské náhodné mriežkové grafy
Popis: Cieľom práce je preskúmať vybrané geometrické a zložitostné vlastnosti náhodných mriežkových grafov metódou Kolmogorovskej zložitosti. Jednou z motivácií pre takéto štúdium je návrh VLSI obvodov.
Požiadavky: angličtina, schopnosť samostatnej práce
Školiteľ: Mgr. Martin Nehéz

KIVT FEI STU Bratislava
Ilkovičova 3
D110

e-mail: nehez@elf.stuba.sk

 
Téma č. 24: Návrh a implementácia algoritmov pre digitálnu vodotlač
Školiteľ: RNDr. Richard Ostertág

Katedra informatiky FMFI UK

e-mail: ostertag@dcs.fmph.uniba.sk

Diplomant: Martin Filo
 
Téma č. 25: Skryté kanály
Školiteľ: RNDr. Richard Ostertág

Katedra informatiky FMFI UK

e-mail: ostertag@dcs.fmph.uniba.sk

Diplomant: Peter Rumpler