UNIVERZITA KOMENSKÉHO
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky


Informačný list predmetu


Kód: M-INCS-009

Názov: Manažment softvérových projektov

Študijný odbor: 9.2.1 INFORMATIKA

Študijný program: Informatika

Garantuje:

prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.

Zabezpečuje:

Mgr. Peter Neurath

Obdobie štúdia predmetu:

1-2/L

Forma výučby: kurz

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov: 4

Podmieňujúce predmety: M-INCS-003!

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:

Priebežné hodnotenie:

Záverečné hodnotenie:

Cieľ predmetu: Vysvetliť podstatu techník, trendov a problémov v manažmente softvérových projektov. Poskytnúť praktický pohľad a príklady, ktoré pomôžu pochopiť úlohy členov projektového tímu a spôsob ako môžu pomôcť dosiahnutiu výsledku.

Stručná osnova predmetu: Základné princípy a techniky manažovania softvérového projektu. Rozsah, cena, trvanie, kvalita, riziká projektov. Metódy plánovania projektov, prioritizácie a motivácie tímu. Dopad technológie, ľudí a financií na manažovanie projektu. Použitie metrík a predpovedanie vývoja projektu.

Literatúra:

Berkun, S: The Art of Project Management, O'Reilly Media, Inc., 2005

Cockburn, A: Agile Software Development, Addison-Wesley, 2002

Royce, W: Software Project Management, Addison-Wesley, 1999

Augustine, S: Managing Agile Projects, Prentice Hall PTR, 2005

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

január 2006