doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD., mimoriadny profesor, gestor bakalárskeho štúdia informatiky, Katedra informatika FMFI UK

študenti 3. ročníka bakalárskeho štúdia informatiky


V Bratislave, 6.7.2007Kolegyne a kolegovia,


na základe čl. 15 ods. 7 Študijného a skúšobného poriadku fakulty určujem opravný termín štátnej skúšky bakalárskeho štúdia informatiky na dni 30. a 31. 8. 2007. Na skúške sa v súlade s čl. 15 ods. 7 Študijného a skúšobného poriadku fakulty mô¾u zúčastni» študenti, ktorí majú splnené všetky študijné povinnosti potrebné pre ukončenie bakalárskeho štúdia a

  1. neodovzdali v stanovenom termíne bakalársku prácu alebo

  2. neuspeli na riadnom termíne štátnic.


Súčasne stanovujem nasledujúci harmonogram opravného termínu štátnej skúšky bakalárskeho štúdia informatiky:


  1. prihlásenie na opravný termín do 20. júla 2007 (študijné oddelenie FMFI UK)

  2. odovzdanie bakalárskej práce, posudku vedúceho bakalárskej práce (Katedra informatiky) a indexu (študijné oddelenie) do 20. augusta 2007, do 12:00.

  3. samotná štátna skúška bakalárskeho štúdia informatiky sa bude kona» 30. a 31. augusta 2007 od 8:30 v miestnosti M 213.


Zdraví Vás


Daniel Olejár