Sylaby voliteľných predmetov odboru informatika

školský rok 2001/2002


Algoritmy viditeľnosti
RNDr. Peter Slavkovský, CSc. (KPGSO)
 
2 Z
   
-
 
1) Algoritmy riešiace problém viditeľnosti pre jednohodnotové plochy z=f(x,y) (riešenie v 2D, riešenie v 3D)
2) Vektorový (hranový) prístup riešenia problému viditeľnosti (prenos stupňa zakrytia po hrane, delenie priemetu na podoblasti)
3) Rastrový (plošný) prístup riešenia problému viditeľnosti (z-buffer, scan-line, lúčový algoritmus)
4) Paralelizmus v algoritmoch riešiacich problém viditeľnosti
5) Počítačová animácia (základné delenie; modelovanie, pohyb a zobrazenie objektu)
 
Aplikácie počítačovej grafiky
RNDr. Marek Zimányi
 
2 Z
   
-
 
Spracovanie a vizualizácia hĺbkových máp, získaných s 3D scannera. Inverzné problémy v počítačovej grafike. Problémy spojené s rekonštrukciou pri vizualizácii. Očakáva sa znalosť základov spracovania obrazu a signálu.
 
Architektúra a programovanie grafických zariadení
RNDr. Róbert Bohdal
 
2 S
   
-
 
1. Úvod do problematiky periférií pre grafiku na PC.
2. Grafická karta + monitor ako najdôležitejšia čast zobrazovania, prehľad najznámejších grafických kariet a programovanie funkcií.
3. Základné druhy tlačiarní a ich spolupráca s počítačom.
4. Stručný prehľad plotrov a ich vybrané funkcie.
5. Základné typy grafických súborov, vektorové a rastrové formáty DXF, RLC, PCX...
 
Automatizované interaktívne projektovanie
RNDr. Radoslav Hlúšek
 
-
   
4 S
 
Základné atribúty návrhovych systémov. Požiadavky kladené na vytváranie a používanie grafických prostriedkov pri systémoch CAD a CAM. Oboznámenie sa s prácou konkrétneho CAD systému v 2-D a 3-D. Aplikácie zobrazovacích metód v priemysle a architektúre.
 
Biologicky motivovaná teória jazykov
RNDr. Mária Pastorová
 
3/1 S
   
-
 
Prednáška poskytne základnú informáciu o mechanizmoch paralelného prepisovania tzv. Lindenmayerových systémoch, ktoré boli vytvorené ako modely vývoja jednoduchých organizmov na bunkovej úrovni. Uvedieme niektoré špeciálne prípady ako tabuľkové 0L-systémy, grafovoriadené 0L-systémy, rozšírené 0L-systémy, ich rastové funkcie. Ďalej vzťahy s gramatikamy Chomskeho hierarchie. Dospelé jazyky. Synchronizácia a komunikácia. L-systémy bez interakcie. A tiež niektoré aplikácie.
 
Desktop Publishing - DTP
Mgr. Pavol Cibulka
 
-
   
2 Z
 
Úvod do DTP, história, súčasnosť a budúcnosť, technické predpoklady pre DTP, návrh a tvorba dokumentov, spracovávanie predlôh, bitmapová a vektorová grafika, sadzba a montáž dokumentov, programová podpora pre tvorbu dokumentov, merné systémy v DTP, základy typografie, písmo, farebné modely v DTP, postscript, osvit, tlač, design dokumentov.
 
Enumerácia diskrétnych štruktúr
doc. RNDr. Eduard Toman, CSc.
 
4 S
   
-
 
Prednáška je voľným pokračovaním prednášky z teórie grafov v 3.ročníku pre študijný odbor informatika. Poskytuje informáciu o teórii grafových enumerácií - generujúce funkcie, Polyova teória. Uvádzajú sa rôzne algoritmy súvisiace so štrukturálnymi a číselnými charakteristikami objektov teórie grafov. Študuje sa zložitostný aspekt algoritmov. Na príkladoch sa ilustrujú praktické aplikácie uvažovaných algoritmov.
 
Evolučné algoritmy
prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc. (UI), doc. RNDr. Jiří Pospíchal, CSc.(UI)
 
2/0 S
   
-
 
Základné pojmy evolučných algoritmov - optimalizačný problém a jeho kódovanie, binárna reprezentácia reálnej premennej, transformácia spojitého optimalizačného problému na binárny optimalizačný problém. Horolezecké (hill climbing) algoritmy. Genetický algoritmus. Genetické programovanie. Simulované žíhanie. Kombinatoriálne optimalizačné problémy. Evolučné stratégie. Neurónové siete. Umelý život. Celulárne automaty, evolúcia pravidiel, vznik komplexných javov. Kooperácia, súťaženie, altruizmus, dilema väzňov a tragédia spoločného. Emergencia zložitosti, vznik života evolúciou neživého. DNA výpočty.
 
Expertné systémy 2
RNDr. Ing. Mikuláš Popper, CSc.
 
2/2 S
   
-
 
Kurz sa zameriava na rozvinuté typy ES (2. generácia), neklasické metódy reprezentácie a odvodzovania, reprezentačné makroštruktúry a inferenčné makrooperácie, hierarchizácia a rozklad riešenia problémov, ohraničujúce podmienky a ich propagovanie, globalizujúce formy odvodzovania, integrovanie čiastkových výsledkov odvodzovania, kvalitatívne modely a kvalitatívna simulácia, vzťah reaktívnych a deliberatívnych agentov k ES, metodológia tvorby ES, novovznikajúce trendy vo vývoji ES.
 
Fotorealistické zobrazovanie
Mgr. Jozef Martinka (KPGSO)
 
2 S
   
-
 
Úvod do fyzikálnej teórie šírenia svetla a optiky, lokálne svetelné modely (Bouknightov, Phongov), fyzikálne orientované lokálne svetelné modely (Blinnov, Torrance-Sparrowov, Whittedov, Hallov), interpolačné techniky pre lokálne modely (Gouraudova, Phongova), metódy tvorby tieňov, algoritmy mapovania textúr, základná metóda sledovania lúča (ray tracing), urýchľovacie techniky pre sledovanie lúča, radiačná metóda (radiosity), progresívne urýchlenie pre radiačnú metódu, súvis radiačnej metódy s metódou konečných prvkov, kombinácia radiačnej metódy s metódou sledovania lúča.
 
Funkcionálne programovanie
RNDr. Michal Winczer
 
2/2 S
   
-
 
Základy lambda kalkulu. Syntax jazyka (dátové štruktúry, preddefinované funkcie). Metódy výpočtu funkcionálnych programov, výrazy a ich vyhodnocovanie (lazy a striktné vyhodnocovanie). "Abstrakcia" vo funkcionálnych jazykoch (polymorfizmus, funkcie vyšších rádov). Funkcionálne programovanie v dostupnom jazyku (Gopher, Miranda, Scheme). Informácia o iných funkcionálnych jazykoch (typové vs. netypové jazyky). Princípy implementácie funkcionálnych jazykov (efektívna implementácia pattern matchingu, kompilácia lambda kalkulu, kombinátory).
 
Geometria fraktálov
RNDr. Marek Zimányi
 
-
   
2 Z
 
Transformácie metrických priestorov. Kontraktívne zobrazenia a konštrukcia fraktálov. Dynamika a chaos na fraktáloch. Fraktálna dimenzia. Parametrické priestory. Julia a Mandelbrotove množiny.
 
Geometrické modelovanie 1,2
doc. RNDr. Valent Zaťko, CSc.
 
2 Z
   
2 Z
 
Geometrická spojitosť pre krivky a plochy. Beta-splajnové krivky a plochy. Racionálne Bezierove a B-splajnové krivky a plochy. NURB-ové krivky a plochy. Coonsove záplaty, ako B-splajnové plochy. Plochy zložené z rôznych typov záplat a splajnová interpolácia. B-splajnové telesá a ich modelovanie.
Kubická akvintická hermittovská interpolácia. Mnohouholníkové interpolačné záplaty. Polárne formy v geometrickom modelovaní. Trojuholníkové Bézierove záplaty. Casteljauov algoritmus. Trojuholníkové B-splajnové záplaty. De Boorov algoritmus. B-splajny dvoch premenných. B-splajnová schéma využívajúca polárne formy.
 
Grafické normy a systémy
RNDr. Andrej Ferko, CSc.
 
2 S
   
-
 
Motivácia, referenčný model CGRM, história normotvorby, kódovanie a funkčnosť, koncept pracovnej stanice, prehľad noriem GKS, CGM, PHIGS, IPI, PREMO.
 
Heuristické metódy
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.
 
2 Z
   
-
 
Výberová prednáška podáva prehľad riešenia problémov pomocou formálnych metód umelej inteligencie. Predstavujú sa heuristiky ako formalizácia intuície. Preberá sa priestor stavov a priestor redukcií ako prostredie pre hľadanie riešení. Preberajú sa neinformované a informované stratégie riešenia problémov pomocou kvantitatívnych heuristík a ukazujú sa ich formálne vlastnosti. Ukazuje sa i príklad kvalitatívnej heuristiky.
 
História informatiky
RNDr. Michal Winczer
 
-
   
2/0 Z
 
Prednáška podá prehľad histórie prenosu, spracovania a uchovávania informácií.
 
Hypertext - nová paradigma spracovania textu
Dipl. Ing. Dr. Veith Risak (KRF)
 
-
   
2/0 S
 
Dôležité rozdiely medzi lineárnymi textami a hypertextami. Typické štruktúry hypertextu a ich aplikácie. Zložitosť hypertextových štruktúr. Role používateľov (čitateľ, autor obsahu, návrhár, administrátor) a ich typické potreby. Typické použitie hypertextov a jeho vplyv na štruktúru a návrh. Demonštrácie rôznych hypertextových systémov. Prednáška je v anglickom jazyku a nezaoberá sa programovaním. Dôraz sa kladie na praktickú účasť študentov - projekty a diskusie o nich.
 
Implementačné a programovacie techniky funkcionálneho programovania
RNDr. Peter Borovanský, PhD.
 
-
   
2/0 S
 
Prednáška je pokračovaním základnej prednášky o funkcionálnom programovani v dvoch hlavných smeroch: pokročilé techniky funkcionálneho programovania a implementačné techniky funkcionálnych jazykov. Na prednáške sa venujeme týmto tématickým okruhom: úvod do netypovaného a jednoducho typovaného lambda-kalkulu, monadický štýl programovania, implementačné techniky lenivých funkcionálnych jazykov (abstraktná G-mašina, superkombinátory), problém čistenia pamäti (garbage collection), kontrola typov a polymorfizmus, transformácie funkcionálnych programov a parciálna evaluácia funkcionálnych programov.
 
Interaktívne programovanie
Mgr. Jozef Nagy
 
2/2 S
   
-
 
Programovanie interaktívnych aplikácií na Internete. Prehľad CGI, cookies a ďalších aktuálnych metód. Dôraz bude venovaný jazyku Java, hlavne programovaniu komunikácie, synchronizácie, sieťových spojení a aplikácií typu klient-server a point-to-point.
 
Jazykové zdroje
Ing. Vladimír Benko (UI)
 
-
   
0/2 Z
 
Úvod do problematiky a základné pojmy; súvisiace disciplíny: počítačové slovníky a lexikálne databázy, textové korpusy; lexikológia a lexikografia, počítačová lingvistika, korpusová lingvistika. Reprezentácia lexikálnych dát v počítači: silná vs. slabá štrukturalizácia dát, sieťové modely, lexikálne vs. terminologické databázy. Validácia lexikálnych dát, aplikácie. Nástroje na analýzu lexikónov. Budovanie textových korpusov: technické, jazykovedné a právne aspekty. Reprezentácia textu v počítači: kódovanie, značkovanie (markup), štandardizácia (SGML, TEI). Anotácia korpusu: bibliografická, morfologicko-syntaktická, lexikálno-sémantická. Analýza korpusu: požiadavky, používateľské rozhrania, obmedzenia. Nástroje na analýzu korpusov: vyhľadávanie a konkordancie, štatistické metódy, aplikácie. Viacjazyčné korpusy: porovnateľné a paralelné korpusy, párovanie (alignment). Súčasťou seminára je semestrálna práca implementačného charakteru.
 
Kódovanie a spracovanie obrazu
doc. Ing. Jaroslav Polec, CSc.
 
2 Z
   
-
 
  -   2 S  
Signály a systémy. Z-transformácia, impulzová odpoveď, filtre s konečnou a nekonečnou impulzovou odpoveďou. Diskrétne ortogonálne transformácie, PCA. Odhad spektra, korelačné modely obrazu. Ľudský vizuálny systém, farebné sústavy. Rekonštrukcia obrazu: homomorfné systémy, redukcia aditívnych šumov, redukcia multiplikatívnych šumov. Kepstrálna analýza, redukcia zahmlenia v obraze, redukcia kombinovaných šumov, redukcia na signále závislého šumu. Interpolácia obrazu: medián, mean, splajnové metódy, konvolučná interpolácia, polynomické interpolácie, interpolácia diskrétnymi ortogonálnymi transformáciami. Segmentácia obrazu. Bezstratové kódovanie obrazu - princíp a základné metódy. Stratové kódovanie obrazu - princíp a základné metódy. Niektoré problémy spojené s chybovosťou prenosu kódovaného obrazu.
 
Kognitívna veda
Mgr. Martin Takáč
 
-
   
2/2 S
 
Kognitívna veda je nový inderdisciplinárny odbor, ktorý sa zaoberá štúdiom mysle a povahou inteligentného správania. Impulzy pre vznik odboru vyšli z psychológie, informatiky, lingvistiky, neurovedy, antropológie a filozofie. Cieľom kurzu je poskytnúť prehľad teórií, metód a tém, ktoré sa etablovali v kognitívnej vede: Videnie a vizuálna percepcia, učenie a pamäť, logika a reprezentácie, Tarského svety, riešenie problémov a analógie, puzzles, jazyk, syntax, sémantika, aplikácie, kognitívna neuroveda, konekcionizmus. Doplnkom k prednáškam budú semináre venované diskusiám, demonštráciám a psychologickým experimentom.
 
Kombinatorické štruktúry
doc. RNDr. Martin Škoviera, CSc.
 
-
   
4 S
 
Cieľom prednášky je zoznámiť poslucháčov s najdôležitejšími kombinatorickými štruktúrami, ktoré nachádzajú uplatnenie pri riešení optimalizačných úloh, konštrukcií efektívnych algoritmov a šifrovaní, ako aj s niektorými ich aplikáciami.
 
Kompresia dát
doc. Ing. Jaroslav Polec, CSc.
 
-
   
2/2 S
 
Vektorová a maticová reprezentácia jedno- a viacrozmerných dát. Diskrétne ortogonálne transformácie: Karhunenova - Loeveho a SVD transformácia - optimalizácia chyby aproximácie, PCA, aproximácia jedno - a viacrozmerných dát pomocou funkcií diskrétnych ortogonálnych transformácií. Predikčné kompresné postupy. Blokové kódy (BTC, IBTC), interpolácia obrazu, Vektorová kvantizácia. Entropické kódy: Huffmanov kód, Shannonov kód, Zivove - Lempelove – Welchove kódy, Run - length kódy, PDQ, DDC kódovanie bitových rovín a ich modifikácie. Aritmetické kódovanie, Huffinanov posuvný kód. Kompresné postupy typu odporúčania JPEG: základná schéma transformačného kodéra, modifikácie štandardu JPEG pre jednorozmerné statické dáta a pre statický obraz - kombinované transformačné kódovanie (CTC) - stratová a bezstratová kompresia, zonálna filtrácia. Waveletové transformácie a ich použitie pre transformačné kódovanie obrazu. Segmentácia obrazu: určovanie hraníc objektu, kódovanie neobdĺžnikovými blokmi. Hybridné kódovanie: vnútrosnímkové a medzisnímkové - kompresia pohyblivého obrazu, vektor pohybu, štruktúry typu BTC - VQ - DCT - EC a pod.. Modifikácie štruktúr typu MPEG: subpásmové kódovanie pohyblivého obrazu. Štruktúry pre kódovanie HDTV. Základy kompresie neurónovými sieťami: sieť so spätným šírením, Kohonenova samoorganizujúca sa mapa, CPN sieť, neurónová sieť pre nájdenie koeficientov Gáborovej transformácie.
 
Kryptológia
RNDr. Martin Stanek
 
4 S
   
-
 
Náplňou prednášky sú nasledovné témy: RSA, digitálne podpisy, kryptografické protokoly, pravdepodobnostné šifrovanie, schémy na zdieľanie tajomstva, zero-knowledge dôkazy; prúdové šifry, digitálne peniaze, metódy faktorizácie, praktické aspekty a aplikácie kryptológie, kvantová kryptografia.
 
Kvalitatívne modelovanie a simulácia
Mgr. Martin Takáč
 
2/2 S
   
-
 
Reprezentácia neúplných znalostí o systéme, abstrakcia od detailov so zachovaním kvalitatívne významných čŕt a predpovedanie správania. Fyzikálny systém, štruktúra, správanie, funkcia, model, modelovanie versus simulácia. Simulačný algoritmus QSIM a jeho vlastnosti. Príklady kvalitatívnych modelov – pružiny, nádoby, regulátory, metabolizmus. Metódy na zlepšenie výsledkov QSIMu. Komparatívna statika. Automatické modelovanie.
 
Kvantové algoritmy a automaty
prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc.
 
-
   
2/0 S
 
Základné pojmy kvantového spracovania informácie. Kvantová teória informácie. Entanglement a jeho úloha pri kvantovom spracovaní informácie. Teória kvantových samoopravujúcich sa kódov. Teória kvantových fault-tolerant výpočtov. Dekoherencia.
 
Linux, C, X a spracovanie zvuku
Mgr. Marek Nagy
 
-
   
2/0 S
 
Voľné pokračovanie prednášky Rozpoznávanie reči (predpoklad). Problémy implementácie na danú platformu. Cieľom je prakticky si osvojiť postupy spracovania zvuku a ich včlenenie do aplikácie. Znalosť C je tiež predpokladom.
 
Logické programovanie
RNDr. Peter Borovanský, PhD.
 
-
   
2/2 S
 
Historický úvod do logického programovania. Substitúcie (Steiner) a unifikácia (korektnosť, zložitosť). Logické programy - Hornovské klauzuly, SLD-rezolúcia (výpočtový krok resp. dôkaz). Výpočet logických programov – prologovské prehľadávanie do hĺbky, riadenie inferencie, "cut". Dátové štruktúry - unárna aritmetika, zoznamy (rozdiely zoznamov), stromy, lesy. Deklaratívna sémantika logických programov - modelová a fixpointová sémantika, ordinálne čísla. Operačná sémantika - odpoveď, SLD rezolúcia, problémy korektnosti a úplnosti výpočtu, metainterpretátory. Logické programovanie v jazyku Prolog. Informácia o iných jazykoch logického programovania - súčasný stav a trendy v logickom programovaní. Princípy implementácie logických jazykov.
 
Multiagentové systémy
Mgr. Andrej Lúčny (UI)
 
-
   
2/0 S
 
Multiagentové systémy predstavujú novú etapu vo vývoji niekoľkých oblastí informatiky a umelej inteligencie. Prednáška sa zameriava hlavne na oblasti komplexných programových systémov na báze architektúry klient-server a mobilných robotických systémov na báze subsumpčnej architektúry. Multiagentové systémy sú v rámci prednášky prezentované ako vhodná implementačná platforma pre systémy umelej inteligencie.
 
Multimédiá 1
Ľubomír Lúčan, CSc.
 
2 Z
   
-
 
Úvod do multimédií, základné definície a pojmy, budúcnosť multimédií. Multimédiá PC: HW a SW (1999-2000). Zvuk v multimédiách, norma MIDI, počítačová hudba. Praktické príklady spracovania zvuku (.wav), sekvencer (.mid). Autorský SW, prezentačné programy, 3D hry, encyklopédie, výučbové programy, Video pod windows, nelineárny videostrih, morphing, warping…
 
Multimédiá 2
Mgr. Stanislav Stanek
 
-
   
2 Z
 
Multimédiá, definície a základné pojmy, všeobecná architektúra MM systému, kódovanie jednotlivých médií. Príklad multimediálnej aplikácie v medicíne. Medzinárodné normy pre MM/HM. Prezentácia a norma PREMO. Multimédiá v otvorených distribuovaných prostrediach, príklady aplikácií. Najnovšie trendy.
Predpokladá sa absolvovanie prednášky Multimédiá 1 v ZS.
 
Neuropočítanie
RNDr. Ľubica Beňušková, PhD.
 
-
   
2/2 S
 
Základné poznatky o spracovaní informácií v mozgových neurónových sieťach. Hopfieldov model asociatívnej pamäti zložený z binárnych neurónov. Modelovanie spracovania informácií v nervovej bunke a neurónových sieťach založené na káblovej teórii šírenia impulzov. Neurobiologické korelaty učenia a vnímania a ich modelovanie.
 
Niektoré aplikácie diskrétnej matematiky
doc. RNDr. Ferdinand Gliviak, CSc.
 
-
   
2/0 Z
 
Prednáška bude pripravená pre odbory matematiky. Vždy sa najskôr zopakujú alebo preberú príslušné pojmy a potom príslušná aplikácia. Budeme hovoriť o troch aplikáciách:
1. rôzne varianty úlohy rozvrhovania. Tu sa využíva teória grafov a algoritmy. Aplikácie sú aj v priemysle aj v školách.
2. prideľovanie práce pracoviskám v strojárstve. Zostrojí sa model problému a potom predvedie aspoň jedna heuristika na riešenie a uvedie jej výpočtová zložitosť.
3. delenie úlohy CAM (computer aided manufacoring) na podproblémy a možnosti matematiky na ich riešení. Budú dané niektoré príklady.
 
Numerické metódy v počítačovej grafike
RNDr. Vojtech Jankovič, CSc.
 
2 Z
   
-
 
Interpolácia, aproximácia, odhad chýb. Vybrané metódy numerickej algebry. Newtonova metóda. Numerická integrácia. Metóda Monte Carlo. Numerická stabilita.
 
Objektová analýza a modelovanie
Mgr. Radovan Červenka (KI)
 
2/1 S
   
-
 
Úvod do O-O analýzy a modelovania, generické notačné mechanizmy, use case modelovanie, modelovanie statickej štruktúry, modelovanie dynamického správania, modelovanie interakcie, modelovanie fyzickej štruktúry aplikácie, progresívne mechanizmy modelovania, analytické patterny a business modeling.
 
Objektové databázy a distribuované systémy
Ing.arch. Augustín Mrázik (KI)
 
3/1 S
   
-
 
Objektovo-orientované, objektovo-relačné a iné moderné databázy v kontexte histórie vývoja databáz. Objektové technológie, perzistentné a distribuované zdieľané objekty, objektový model a služby. Objektové databázy – architektúra, vlastnosti a služby, správa objektov, transakcie, distribuovateľnosť. Štandardizácia objektovo orientovaných databáz – ODMG, jazyky ODL, OQL. Objektovo-relačné databázy – vzťah objektov a relačného dátového modelu, dotazovanie. Distribuované systémy a ich vzťah k databázam a programovacích jazykom – OMG, CORBA, DCOM, Internet, Javovské technológie. Jaykové napojenia programovacích jazykov na databázy a distribuované systémy (C++, Java, Smalltalk). Iné moderné databázy – priestorové databázy, temporárne databázy a iné.
 
Objektové softvérové inžinierstvo
Mgr. Radovan Červenka (KI)
 
-
   
2/1 S
 
Úvod do O-O softvérového inžinierstva, iteratívno-inkrementálny proces vývoja, úlohy a aktivity, workflow, artefakty, podporné nástroje, modelovanie organizácie, zachytenie požiadaviek, analýza a návrh, implementácia, testovanie, riadenie konfigurácií, riadenie zmien, projektový management a podpora prostredia projektu.
 
Ochrana informácií
RNDr. Jozef Vyskoč (KI)
 
-
   
4/0 ZS
 
Počítačová kriminalita. EDP audit. Zisťovanie a vyšetrovanie počítačových zločinov. Ohodnotenie rizika. Funkcia a úloha ochrany. Počítače a súkromie. Počítače a zákony. Špecifiká distribuovaných systémov. Kryptografia a kryptoanalýza.
 
OpenGL 1,2
Mgr. Roman Kotrec
 
2 Z
   
2 Z
 
Knižnica OpenGL, ciele návrhu. Základné schopnosti OpenGL. Grafické primitívy OpenGL. Atribúty primitívov. Hlavné kroky návrhu scény. Animácia scény. Rendering kontext a operačný a oknový systém. Modelovacie, snímacie a projektívne transformácie. Zásobník transformačných matíc. Orezávanie v modelujúcom a projektívnom priestore. Svetelný model. Emitované, ambientné, difúzne a spekulárne charakteristiky osvetlenia a materiálu. Poloha svetla. Textúry, display listy. Blending, antialiasing, fog. Rastrové primitívy - pixle, bitmapy, fonty, obrázky. Evaluátory, NURBS. Selection a feedback módy práce OpenGL.
 
Optimalizačné metódy 1
doc. RNDr. Milan Hamala, CSc. / doc. RNDr. Milan Hamala, CSc.
 
-
   
2/2 S
 
Úvod. Lineárne programovanie. Algoritmy riešenia úloh na voľný extrém. Regresné úlohy ako špeciálny prípad úloh na voľný extrém.
 
Optimalizačné metódy 2
doc. RNDr. Milan Hamala, CSc. / doc. RNDr. Milan Hamala, CSc.
 
3/1 S
   
-
 
Nelineárne programovanie. Konvexné programovanie. Transformačné metódy konvexného programovania.
 
Paralelné architektúry a programovanie
RNDr. Rastislav Královič
 
2/1 S
   
-
 
  -   2/1 S  
Architektúry paralelných počítačov; transputery a transputerovské siete; vnútorná architektúra generického transputera; Connection Machine; paralelné programovanie; OCCAM; PVM; tvorba veľkých paralelných programov.
 
Paralelné vedecké výpočty
RNDr. Marián Vajteršic, CSc. (KI)
 
3/0 S
   
-
 
Prednáška sa zameria na problematiku súvisiacu s riešením vedeckých aplikácií na moderných superpočítačoch s paralelnou architektúrou.
 
Počítače v reálnom svete
doc. RNDr. Vladimír Černý, CSc.
 
2/0 Z
   
-
 
Cieľom prednášky je na niekoľkých prípadových analýzach (case studies) demonštrovať problémy vzťahu počítača k reálnemu fyzikálnemu svetu. Potrebné predbežné znalosti: pasívna znalosť fyziky v rozsahu strednej školy. Predpokladané okruhy diskutovaných problémov:
1. Počítač ako fyzikálny systém (fyzikálne ohraničenia výpočtových možností).
2. Fyzikálny systém ako počítač (Monte Carlo, celulárny automat).
3. Výpočet ako fyzikálny proces (simulované žíhanie).
4. Fyzikálny proces a výpočet (kvalitatívna analýza).
5. Dáta o reálnom svete a počítač (spracovanie vedeckých dát).
 
Počítačová algebra 2
RNDr. Jaroslav Guričan, CSc.
 
-
   
2/0 Z
 
Úvod do využitia počítačov pri symbolických výpočtoch v algebre, matematickej analýze a iných oblastich matematiky. Kurz obsahuje základy algebry a potrebných algebraických metód, popis a analýzu algoritmov používaných v tejto oblasti a popis niektorých systémov počítačovej algebry a spôsobov ich využitia.
 
Počítačová animácia
RNDr. Tomáš Hamala
 
2 Z
   
-
 
Oboznámenie sa s moderným programovým vybavením na spracovanie obrazu a tvorbu počítačových animácií. Teoretické problémy a metódy tvorby počítačovej animácie.
 
Počítačová grafika pre televíziu
Mgr. Pavol Cibulka
 
2 Z
   
-
 
TV normy, kamerové systémy, hardware, strihacie systémy, titulkovacie systémy, špeciálne efekty v TV, kľúčovacie systémy v reálnom čase, video psotprodukcia, kombinovanie reálnych objektvo s animáciami, tvorba anímácií, animačné algoritmy, spracovanie a vytváranie objektov a animácií v 3D programoch, konverzia z videa do PC resp. z PC do videa, atď.
 
Počítačové videnie
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.
 
-
   
2 Z
 
Systém digitálneho spracovania obrazov. Základné úlohy spracovania obrazu (predspracovanie, segmentácia). Euklidovské metódy rozpoznávania. Sekvenčné rozpoznávanie. Lingvistický prístup k rozpoznávaniu. Počítačové videnie a výpočtový prístup k rozpoznávaniu.
 
Pravdepodobnostné metódy
doc. RNDr. Eduard Toman, CSc.
 
-
   
4 S
 
Prednáška naväzuje na predmet Diskrétna matematika (1.roč.) a na prednášku z teórie grafov zo spoločného základu. Cieľom je vysvetlenie princípov aplikácií pravdepodobnostných metód v diskrétnej matematike a ich ilustrácia na riešení konkrétnych kombinatorických úloh.
 
Programovací jazyk C++
RNDr. Peter Fabo
 
-
   
3/1 S
 
Dáta v C++. Triedy, objekty triedy, smerníky a referencie. Overloading a Operator Overloading. Dedenie. Virtuálne funkcie. Abstraktné triedy.
Iba pre študentov 2. ročníka informatiky.
 
Programovací jazyk Java
Mgr. Martin Jaška
 
-
   
2/2 S
 
Úvod do jazyka, charakteristické vlastnosti, štandardné balíky (knižnice), vývoj distribuovaných aplikácií, základy pre vizuálne programovanie a ďalšie zaujímavé rozšírenia jazyka. Programovanie pre Internet. Spracovanie vzorového projektu v tíme.
 
Programovací jazyk Smalltalk
Ing.arch. Augustín Mrázik (KI)
 
-
   
1/2 S
 
Smalltalk ako programovací jazyk - syntax. Smalltalk ako programovací systém a prostredie. Triedy, dedenie, inštancie, posielanie správ. Štandardná knižnica tried, ANSI štandard. Znovuvyužiteľnosť tried, metód, konštruktov, vzorov. Základné vývojové nástroje prostredia Smalltalk. Základy konštrukcie grafických používateľských rozhraní. Verzie Smalltalku. Princípy efektívneho programovania v Smalltalku. Správa zdrojového kódu, verzie, konfigurácie. Spracovanie vzorového projektu v tíme.
 
Programovanie CAD-systémov
RNDr. Tomáš Hamala
 
-
   
2 Z
 
Prednáška je venovaná moderným CAD-systémom a ich programovaniu. Dôraz je kladený na produkt MicroStation firmy Bentley a jeho programovací jazyk MDL (Microstation Development Language).
 
Programovanie s obmedzeniami
RNDr. Marián Vittek, PhD.
 
-
   
0/3 Z
 
Na seminári sa budú preberať všeobecné princípy riešení problémov s ohraničeniami (Constraint Solving Problems - CSP), ako aj konkrétne príklady praktických nasadení týchto systémov. Vysvetlia sa základne pojmy ako backtracking, propagácia zmien, arc-consistency, základné heuristiky a preberú sa najznámejšie implementácie CSP systémov. Cieľom seminára bude aj návrh nasadenia CSP metodológie pre prípravu rozvrhu hodín fakulty.
 
Programovanie v Prolog-u
RNDr. Peter Borovanský, PhD.
 
-
   
2/2 S
 
Základný kurz programovania v Prologu.
 
Relačné a logické databázy
RNDr. Ján Šturc, CSc.
 
-
   
3/1 S
 
Deduktívne databázy, optimalizácia dotazov, riešnie konstrikcií, optimalizácia implementácie relačných operácií. Predpoklady: Úvod do databáz, programovanie a dátové štruktúry, logika pre informatikov alebo matematická logika (predikátový počet).
 
Rozhranie človek - počítač
Dipl. Ing. Dr. Veith Risak (KRF)
 
2/0 S
   
-
 
Prednáška nie je zameraná na programovanie, ale na používateľov, ich schopnosti, potreby a konkrétne úlohy. Typickí používatelia, vrátane napr. nevidiacich. Rozdiely medzi človekom a strojom ako systémov spracovávajúcich informácie a dôsledky pre rozhranie človek - počítač. Problémy zložitosti a reakčného času, osobitne pre systémy pracujúce v reálnom čase. Typické role (používateľ, administrátor, návrhár, vývojár) a možné chyby. Kvalitatívne faktory pre hodnotenie rozhrania človek - počítač. Help systémy a ich typické problémy. Typické rozhrania pre rôzne aplikácie. Prednáška je v anglickom jazyku každé 2 týždne 4hod a dôraz sa kladie na praktickú účasť študentov - projekty a diskusie o nich.
 
Rozmiestňovanie geometrických útvarov
doc. RNDr. Miloš Božek, CSc.
 
-
   
2 Z
 
Husto umiestnené (stýkajúce sa) geometrické útvary v rovine. Geometrické a topologické vlastnosti husto umiestnených útvarov. Konštrukcia hustých umiestnení mnohouholníkov. Aplikácie v obuvníckom a textilnom priemysle.
 
Rozpoznávanie obrazcov
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.
 
-
   
2 S
 
Úvod do adaptívnych a učiacich sa systémov, biologická motivácia, definícia adaptívneho a učiaceho sa systému, efektívnosť adaptácie a učenia. Formálny popis prostredia, rozdelenie prostredí na systémy a predmety. Úloha klasifikácie, príznakový a syntaktický popis predmetov. Klasifikátory, základné pojmy, definícia klasifikátora, diskriminačné funkcie a rozdeľujúce nadplochy, optimálne nastavenie klasifikátorov. Kritéria hodnotenia rizika chyby, kritérium minimálnej chyby. Výber príznakov, Karhunen-Loeveho rozvoj, normalizácia obrazového priestoru. Aplikácie rozpoznávania obrazcov.
 
Rozpoznávanie reči
Mgr. Marek Nagy
 
2/2 S
   
-
 
Úvod do problematiky. Prístupy SI (nezávislé od rečníka), SD (závislé a rečníkovi), SA (prispôsobiteľné rečníkovi). Využitie rozličných techník spracovania signálu, ako je FT, LP, KL. Práca s prípadmi, VQ, NN, HMM. Postupné ozrejmovanie bude sprevádzané praktickou prácou (doma). Výsledkom bude jednoduché rozpoznávanie slov z malého slovníka.
 
Rýchlostné programovanie 1, 2, 3, 4, 5, 6
RNDr. Michal Winczer, RNDr. Rastislav Královič
 
2 Z
   
2 Z
 
Cieľom tohoto predmetu je príprava študentov na programátorské súťaže typu ACM ICPC, ktoré vyžadujú rýchlu a bezchybnú implementáciu zadaných programátorských úloh. Predmet nie je primárne zameraný na tvorbu algoritmov, ale na ich rýchlu implementáciu. Predpokladá sa dobrá znalosť programátorských techník. Predmet je organizovaný formou seminára. Náplň tvorí riešenie príkladov zo súťaží rovnakou formou a s rovnakými pravidlami ako na súťaži, s jedinou výnimkou - súťažia jednotlivci. Programuje sa pod linuxom (gcc). Kapacita predmetu je obmedzená na cca 15-18 ľudí.
 
Seminár DB administrátora
(KI)
 
0/2 Z
   
-
 
Navrhovanie konceptuálnej schémy bázy dát. Navrhovanie pohľadov správa užívateľov. Správa dát. Optimalizácia priechodnosti databázového systému. Archivovanie dát. Prax aspoň jeden z databázových systémov Informix, Ingress, Oracle, RDB. Podľa záujmu a možností.
 
Seminár systémového administrátora
Ing. Ladislav Nyiri (KI)
 
0/2 Z
   
-
 
Správa zariadení, správa užívateľov,správa software. Inštalácia systému, optimalizácia systému na maximálnu priepustnosť. Sieťové služby, správa siete. Prax na systéme UNIX, VMS.
 
Seminár z bezpečnosti operačných systémov, databáz a sietí
Mgr. Ivan Kopáčik (KI)
 
0/2 Z
   
-
 
Náplňou seminára budú praktické aspekty bezpečnosti operačných systémov s dôrazom na systémy UNIX-ovského typu. Rozoberať sa budú aj operačné systémy v kontexte počítačových sietí na báze TPC/IP. Rozoberú sa praktické možnosti ochrany, rozličné SW a HW riešenia (routre, firewall, PGP...). Pozornosť sa bude venovať aj základným aspektom informačnej bezpečnosti (bezpečnostným službám, útokom a mechanizmom).
 
Seminár z umelej inteligencie 1,2
PhDr. Ján Šefránek, CSc.
 
0/2 Z
   
0/2 Z
 
Stály seminár všetkých študentov a učiteľov umelej inteligencie. Cieľom seminára je informovanie o súčasnom svetovom výskume (referovanie článkov z popredných časopisov a konferencií) a referovanie o vlastných prácach.
 
Spracovanie obrazu
Mgr. Michal Fano
 
2 Z
   
-
 
1. Základné pojmy
2. Transformácie (Fourierova, kosínusová, Houghova, Walshova, Hadamardova)
3. Predspracovanie (filtrácia, vyhladzovanie, ostrenie, matematická morfológia)
4. Segmentácia (prahovanie, detekcia súvislosti, detekcia hrán)
5. Klasifikácia (triedy, klasifikátory, kritériá)
6. Kódovanie (reprezentácie a popisy)
7. Kompresia (Huffmanova, sínusová a JPEG, fraktálna)
8. Aplikácie
 
Symbolické programovanie a LISP
Mgr. Jozef Nagy
 
2/2 S
   
-
 
Cieľom je vniknúť do "filozofie" symbolického programovania. Zvládnutie programovania v LISPe je dôležitým predpokladom úspešného absolvovania bloku.
 
Symbolické výpočty
doc. RNDr. Juraj Procházka, CSc.
 
-
   
3/1 S
 
Načrtnúť možnosť využitia počítačov pri symbolických výpočtoch v algebre, v matematickej analýze a v iných oblastiach matematiky. Kurz obsahuje úvod do niektorých systémov počítačovej algebry, kritický pohľad na niektoré z nich a spôsoby využitia týchto systémov. Ďalej sú tu obsiahnuté základy algebry a potrebných algebraických metód a popis a analýza niektorých algoritmov používaných v tejto oblasti.
 
Systémy na prepisovanie termov
RNDr. Peter Borovanský, PhD., RNDr. Marián Vittek, PhD.
 
2/1 S
   
-
 
Cieľom prednášky je uviesť systémy na prepisovanie termov ako výpočtový model podporený jazykom ELAN, študovať vlastnosti systémov na prepisovanie termov, prezentovať ekvacionálne programovanie ako integráciu tradičných deklaratívnych paradigiem, prezentovať princípy constraint solving. Prednáška obsahuje prepisovanie termov, abstraktné redukčné relácie, postačujúce podmienky zastavenia a konfluentnosti systémov na prepisovanie termov, zúplňovacie procedúry, modifikácie systémov na prepisovanie termov, unifikačné problémy, efektívne unifikačné algoritmy, programovací jazyk ELAN založený na prepisovaní termov, integrácia všeobecných metód logického programovania, ekvacionálne programovanie.
 
Špeciálne a aplikované modelovanie
RNDr. Norbert Filip
 
-
   
2 Z
 
Prednáška má poskytnúť poslucháčovi globálny pohľad na problematiku modelovania a zoznámiť ho s niektorými špeciálnymi technikami používanými v praxi. Praktická časť výučby bude orientovaná na vytvorenie jadra CAD systému v OOP. Predpokladá sa znalosť základov počítačovej grafiky a OOP.
 
Technológie a architektúry distribuovaných systémov
Mgr. Peter Neurath (KI)
 
-
   
2/1 S
 
Charakteristiky a problémy distribuovaného systému. Vzory návrhu a architektúry. Failover, load balancing, spôsoby administrácie distribuovaného systému. Architektúra technológií pre implementáciu – CORBA, RMI, DCOM, message brokers, JMS, RPC. Spôsob zapojenia existujúcich systémov (legacy system wrapping). Príklady riešenia konkrétnych systémov.
 
Teória algoritmov
RNDr. Rastislav Královič
 
-
   
2/1 S
 
Prednáška voľne nadväzuje na prednášku Tvorba efektívnych algoritmov. Buduje sa teória zložitosti NP-ťažkých optimalizačných problémov z hľadiska ich aproximovateľnosti: triedy PO, NPO, APX, PTAS, FPTAS; úplné problémy v týchto triedach. Na konkrétnych príkladoch sa demonštrujú techniky návrhu aproximatívnych algoritmov (greedy, sekvenčné rozdeľovanie, lokálne prehľadávanie, lineárne progamovanie, dynamické programovanie, ...) a dolných odhadov aproximovateľnosti (gap technika, PCP veta, ...). Predstavia sa algoritmy využívajúce náhodné čísla (Monte Carlo, Las Vegas) a technika derandomizácie.
 
Teória vypočítateľnosti
Mgr. Miroslav Chladný
 
2/2 S
   
-
 
Induktívne budovanie pojmov teórie vypočítateľnosti nezávisle od konkrétneho výpočtového modelu: klony (čiastočných) funkcií, primitívne rekurzívne, rekurzívne a čiastočne rekurzívne funkcie, množiny a predikáty, univerzálne (čiastočné) funkcie. Výpočtové modely: najmä registrové a Turingove stroje, výpočty a ekvivalencia vypočítateľnosti na jednotlivých modeloch (pôjde len o teoretické modely, ktoré nebudú programovo realizované na skutočných počítačoch), Churchova téza. Aplikácie teórie vypočítateľnosti: kódovanie nečíselných oborov, (ne)rozhodnuteľnosť problémov, indexácia, redukcie a hierarchie problémov.
 
Teória vypočítateľnosti pre programátorov
Ing. Ján Komara, doc. RNDr. Pavol Voda, CSc.
 
2/2 S
   
-
 
Obecne rekurzívne funkcie a ich efektívny výpočet. Induktívne definované triedy funkcií. Explicitné definície funkcií a predikátov. Primitívne rekurzívne funkcie. μ-rekurzívne funkcie. Turingove stroje a vypočítateľné funkcie. Turing-Churchova téza. Kleeneho vety o normálnej forme a o rekurzii. Nerozhodnuteľné problémy. Postova veta. Aritmetická hierarchia. Nerozhodnuteľnosť predikátového počtu. Goedelova veta o neúplnosti.
 
Tvorba interaktívnych internetových aplikácií
RNDr. Mária Pastorová
 
-
   
1/2 Z
 
Skriptový jazyk PHP pre tvorbu dynamicky generovaných stránok. Komunikácia s užívateľom – formuláre, tvorba, obsluha. Spolupráca s databázami. Praktické príklady. Bezpečnosť. Požaduje sa základná znalosť jazyka HTML.
 
UNIX pre administrátorov
Mgr. Jaroslav Janáček
 
-
   
0/2 Z
 
Základné pojmy. Inštalácia systému. Riadenie systému - zavádzanie, spúšťanie, inicializácia. Bezpečnosť systému, prístupové práva. Správa systému - systém súborov, disk, zariadenia. Siete - NFS, NIS. Zálohovanie. Tlač. Procesy. Skripty. WWW. Predpokladajú sa dobré používateľské znalosti.
 
UNIX pre používateľov
RNDr. Marián Vittek, PhD.
 
0/2 Z
   
-
 
Úvod do systému, organizácia processov, súborov a periférií. Príkazové interpretre, štandardné príkazy ako test, find, grep, awk, cron, ... Unixové siete: príkazy finger, rsh, rlogin, telnet, ftp, wget. Správa grafických konzol a systém X-windows. Vývojové prostredie Unix: kompilátory, editory vi a emacs, príkazy analýzy programov lint, prof. Systémy správy zdrojových textov RCS a CVS.
 
Úvod do objektovo-orientovaného programovania
Ing.arch. Augustín Mrázik (KI), Mgr. Martin Jaška
 
3/0 S
   
-
 
Programovanie ako prostriedok modelovania reálnych systémov a procesov. Objekty ako základný konštrukt pre objektovo orientované programovanie. Technológie a metódy objektového prístupu k tvorbe softvéru - programovacie jazyky, databázové systémy, distribuované systémy, analýza a design, softvérové inžinierstvo. Objektový model. Objektové technológie - interakcie objektov, posielanie správ, enkapsulácia a empatia, triedy, dedenie, inštancie, fyzická reprezentácia objektov a metód, bytový kód, reflexívnosť, správa pamäti, distribuovateľnosť. Úvod do objektovo orientovaných programovacích jazykov v historickom kontexte : Simula, Smalltalk , C++, CLOS, Self, Java. Objektový model programovacieho prostredia na príklade knižnice systému Smalltalk.
 
Úvod do paralelného programovania
RNDr. Damas Gruska, PhD.
 
-
   
3/1 S
 
Prednáška sa zaoberá princípom návrhu paralelných programov. Jej cieľom nie je prezentovať konkrétny programovací jazyk, ale ukázať systematický návrh programov pre rôzne počítačové architektúry a aplikácie. Teoretický aparát pozostáva z jednoduchého výpočtového modelu a dokazovacieho systému. Pomocou nich sa podávajú formálne riešenia základných problémov, ktoré paralelizmus prináša.
 
Úvod do všeobecnej jazykovedy
PhDr. Alexandra Jarošová, CSc. (UI)
 
2/0 S
   
-
 
Predmet a obsah jazykovedy. Jazyk a jeho základné vlastnosti (resp. predpoklady o jeho povahe). Komunikácia. Systém a jeho realizácia - jazykový systém, reč/text ako realizácia jazyka. Štruktúra jazyka. Zvuková rovina. Forma a funkcia - fonetika, fonológia. Gramatika. Pojem gramatickosti a gramatické kategórie - morfológia a jej operácie, syntax. Morfologické kategórie. Syntax - koncepcie, text a diskurz, hypersyntax. Lexikón (slovná zásoba). Koncepcie jazyka (20. storočie). Modelovanie objektu jazykovedy podľa rozličného metodologického aparátu.
 
Vizualizácia viacrozmerných dát
Ing. Miloš Šrámek, PhD.
 
2 S
   
-
 
Vizualizácia predstavuje súhrn metód pre grafickú prezentáciu dvoj-, troj- a viacrozmerných dát, ktoré pochádzajú buď z rôznych simulácií a výpočtov (molekulárna štruktúrna analýza, fyzika makro- a aj mikrosveta) alebo z moderných meracích zariadení, ako sú rôzne typy tomografov. Cieľom cyklu prednášok je oboznámiť poslucháčov s technikami používanými na prezentáciu vektorových a skalárnych dát (povrchové a objemové zobrazovacie metódy), s používanými dátovými štruktúrami a algoritmami a najznámejšimi vizualizačnými systémami.
 
VLSI výpočty
RNDr. Dana Pardubská, CSc.
 
-
   
3/0 S
 
Prednáška bude venovaná problematike návrhu a analýzy algoritmov, ktoré sú realizované na elektronických obvodoch s veľmi vysokou hustotou integrácie. Špeciálne bude orientovaná na teoretický model VLSI výpočtov, návrh VLSI algoritmov pre štandardné problémy, systolické algoritmy, typické architektúry na VLSI obvode a ich implementácie.
 
Vybrané kapitoly z medicínskej informatiky
RNDr. Ing. Mikuláš Popper, CSc.
 
-
   
2/0 S
 
Ľudské telo - zdroj analógových, diskrétnych a multimédiových informácií, charakteristiky, prostriedky a spôsoby ich získavania, zaznamenávania, uchovania, spracúvania a interpretácie. Prirodzený jazyk - nositeľ lekárskych informácií, nomenklatúra výrazov, sémantické formy ich uchovávania a spracúvania. Klinické, laboratórne, nemocničné, regionálne, nadnárodné a geografické informačné systémy. Informatická základňa diagnostických, liečebných a ošetrovateľských činností. Medicínske diagnostikovanie - matematicko-pravdepodobnostné a kognitívne procesy usudzovania o pozorovaniu priamo nedostupných zdravotných stavoch. Medzinárodné štandardy, vytváranie noriem v medicínskej informatike.
 
Vybrané partie z teórie jazykov
prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.
 
-
   
4 S
 
Prvá časť prednášky poskytne úvod do abstraktných tried jazykov a automatov. V druhej časti budú prezentované rôzne rozšírenia a zovšeobecnenia napr. gramatiky s riadeným odvodením, paralelné gramatiky, jazyky s nekonečnými slovami, grafové jazyky.
 
Výpočtová lingvistika
PhDr. Ján Šefránek, CSc.
 
-
   
2/0 S
 
Syntaktické spracovanie (základné parsovacie techniky, ATN gramatiky). Sémantická interpretácia (špecifikácia významu slov, typy a črty, vzájomná interakcia sémanitckej interpretácie slov, pádové gramatiky, štruktúra slovies, sémantické siete, kontextovo-nezávislý význam vety: logická forma, algoritmus sémantickej interpretácie, stratégie sémantickej interpretácie). Kontext a znalosti (reprezentácia znalostí pre spracovanie prirodzeného jazyka, reprezentácie založené na logike, rámcové reprezentácie, reprezentovanie akcií). Systémy odpovedajúce na otázky. Generovanie prirodzeného jazyka.
 
WWW - nové trendy (Flash)
Mgr. Pavol Cibulka
 
-
   
2 Z
 
Čo je Flash, Flash vs. HTML, tvorba animácií pomocou Flash, hry pomocou Flash. Práca s hudbou pre www, programovací jazyk Action Script, atď.
 
Základy kognitívnej psychológie
RNDr. Imrich Ruisel, CSc. (UI)
 
2/0 S
   
-
 
Metódy psychológie, pozorovanie, experiment. Pocity a vnímanie. Pamäť. Inteligencia. Inteligentné správanie. Tvorivosť.