Termíny zápisov študentov informatiky

v akademickom roku 2008/2009


Bakalárske štúdium
RočníkOdborDátumČasMiestnosť
1.
informatika 4.9.200813:00
A
2.
informatika 8.9.20088:00
II
3.
informatika (A-K) 10.9.20058:00
I
3.
informatika (L-Ž) 10.9.200513:00
I
Magisterské štúdium
RočníkOdborDátumČasMiestnosť
1.
informatika 12.9.20088:00
I
2.
informatika 10.9.20088:00
II
Doktorandské štúdium
RočníkOdborDátum
1.
všetky - denné štúdium 3.9. - 5.9.2008
1.
všetky - externé štúdium 8.9. - 9.9.2008
vyššie
všetky - denné a externé štúdium 17.9. - 19.9.2008

V prípade, že študent sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť zápisu v stanovenom termíne, môže sa nechať zastúpiť ním písomne splnomocnenou osobou s úradne overeným podpisom (viď príloha Študijného poriadku UK "Všeobecné pravidlá zápisu na štúdium, evidencie a kontroly študijných výsledkov na fakultách UK"). Písomné splnomocnenie predloží poverená osoba pri zápise.

Študent sa zápisu zúčastní s preukazom študenta, ktorý je jediným dokladom o právnom postavení študenta (paragraf 67 zákona č. 131/2002 o VŠ). Bez preukazu nebude študent zapísaný.
Doktorandi vyšších ročníkov musia priniesť k zápisu index a vyplnený, školiteľom podpísaný "Individuálny študijný plán na akademický rok 2008/2009".

Študenti, ktorí sa zápisu v stanovenom termíne nezúčastnia musia sa písomne ospravedlniť a stanovený náhradný termín zápisu je od:

22.9.2008 - 10.10.2008 (pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia)
22.9.2008 - 30.9.2008 (pre študentov doktorandského štúdia)
.

Informácia o validačných známkach pre akad. rok 2008/2009:

Cena validačnej známky je 130,- Sk
Cena validačnej známky NO ISIC je 15,- Sk

Validačnú známku môžu študenti zaplatiť poštovou poukážkou typu U, alebo bankovým prevodom.
Číslo účtu: Štátna pokladnica: 7000138298/8180, VS 700

Cena za učebný program je 70 Sk.
Číslo účtu: Štátna pokladnica: 7000138298/8180 VS 600

Učebný program môžu študenti zaplatiť poštovou poukážkou typu U, resp. bankovým prevodom.
Doklady o zaplatení študent odovzdá pri zápise.

Študenti posledného roku štúdia pri zápise odovzdajú overenú fotokópiu rodného listu a maturitného vysvedčenia.

Študenti prvého roku štúdia: V deň zápisu sa uskutoční test z anglického jazyka. Školenie BOZ PO sa uskutoční v posluchárni F1 fyzikálneho pavilónu 5.9.2008 o 8:00 hod.