Comenius Logo Katedra informatiky
Matematicko-fyzikálna fakulta
Univerzity Komenského, Bratislava


Teória vypočítateľnosti


Pozor skuska !!!
Terminy skusok su vypisane v harkoch na Katedre informatiky.
Je nutne sa na skusku zapisat.Kurz z vypočítateľnosti je ponúkaný v dvoch paralelných prednáškach: jednu prednáša RNDr. Chladný (Teória vypočítateľnosti), druhú Ing. Komara (Teória vypočítateľnosti pre programátorov).

Spoločné rámcové sylaby pre obe verzie prednášok

Funkcie a čiastočné funkcie, projekcie, skladanie funkcií, trojice číslovacích (párovacích) funkcií. Univerzálne funkcie a čiastočné funkcie. Primitívne rekurzívne, rekurzívne funkcie a čiastočne rekurzívne (vypočitateľné) funkcie (na množine N). Primitívne rekurzívne, rekurzívne a rekurzívne spočítateľné množiny a predikáty a ich vlastnosti. Modely vypočítateľnosti (Turingove stroje a iné modely). Ekvivalentnosť modelov vypočítateľnosti. Churchova téza. Problém zastavenia a iné nerozhodnuteľné problémy. Kódovanie nečíselných oborov (oborov slov) do prirodzených čísel.


!!! Táto stránka obsahuje informácie k prednáške, ktorú prednáša RNDr. Chladný.
(Teória vypočítateľnosti) !!!


Prednášajúci: RNDr. M. Chladný (M-249)
E-mail: chladny@dcs.fmph.uniba.sk
Rozsah výuky: 2/2 S
Čas a miesto konania prednášky: Štvrtok 8:10, akvárium II
Čas a miesto konania cvičení: Štvrtok 11:30, akvárium II


Ciele predmetu

Hlavným cieľom predmetu je formalizavať pojmy algoritmickej riešiteľnosti problémov a vypočítateľnosti funkcií a uviesť aplikácie takýchto formalizmov v informatike, logike apod. Pôjde pritom o štandardný klasický výklad pojmov teórie vypočítateľnosti, ktorý bude vedený formou teoretickej prednášky doplnenej teoretickými cvičeniami.

Prednáška je logicky rozčlenená do troch častí. Prvá časť prednášky bude vykladať pojmy teórie vypočítateľnosti nezávisle od konkrétneho výpočtového modelu, v druhej sa budeme zaoberať výpočtovými modelmi, a to registrovými a Turingovými strojmi. Ide teda o modely teoretické, pri ktorých sa často používa abstrakcia potenciálnej uskutočniteľnosti, t.j. tieto modely nebudeme programovať na skutočných počítačoch. Tretia časť prednášky sa bude zaoberať aplikáciami teórie vypočítateľnosti, najmä problematikou (čiastočnej) (ne)rozhodnuteľnosti problémov, ktoré prirodzene vznikajú vrámci informatiky, logiky, resp. výpočtov s reálnymi číslami apod.


Podrobné sylaby predmetu

(rozčlenenie na jednotlivé body nezodpovedá rozčleneniu na jednotlivé prednášky)


Ku prednáške je k dispozícii elektronický učebný text

Ivan Korec: Úvod do teórie algoritmov

(Tento elektronický text je prístupný len vrámci FMFI UK - je zakázané prevziať a zverejniť tento text, či už na vlastnej WWW-stránke alebo iným spôsobom, ako aj používať ho na iné účely ako štúdium predmetu Teória vypočítateľnosti na FMFI UK).

Pozor: Budú prednášané (a teda aj skúšané) aj časti, ktoré tento text nepokrýva !!!


Zoznam odporúčanej literatúry