Meno:Danica
Priezvisko:Zajacová
Názov:SMS brána a systém núdzového vzdialeného prístupu prostredníctvom siete GSM pre OS Linux
Vedúci:RNDr. Jaroslav Janáček
Rok:2010
Kµúčové slová:SMS brána, GSM/UMTS, vzdialený prístup pre administrátora
Abstrakt:Cieµom mojej bakalárskej práce je navrhnú» a implementova» SMS bránu spolu s núdzovým systémom vzdialeného prístupu prostredníctvom mobilnej siete GSM/UMTS pod OS Linux. Cieµom je vytvorenie sady programov, ktoré umoľnia aplikáciam odosielanie SMS správ prostredníctvom pripojeného mobilného telefónu a zároveň umoľnia vzdialený prístup (vrátane call back a GPRS/EDGE/UMTS dátového prístupu) pre administrátora v prípade nedostupnosti primárnych sie»ových kanálov.

Súbory bakalárskej práce:

bakalarka.pdf
CD.zip