Meno:Peter
Priezvisko:Gazdík
Názov:Implementácia prehľadávania v dúhových tabuľkách
Vedúci:RNDr. Martin Stanek, PhD.
Rok:2007
Kľúčové slová:kryptoanalýza, dátová štruktúra, implementácia
Abstrakt:Dúhové tabuľky predstavujú kryptoanalytickú metódu nazvanú podľa rovnomennej dátovej štruktúry. Jej autorom je Philippe Oechslin, ktorý nadviazal na prácu Martina Hellmana. Tieto tabuľky sa dajú využiť napríklad na hľadanie kľúčov použitých pri šifrovaní, v prípade, že otvorený aj šifrový text sú známe. Hlavným cieľom mojej bakalárskej práce bolo implementovať knižnicu, ktorá umožní s týmito tabuľkami pracovať. Okrem vytvárania a prehľadávania umožňuje meniť množstvo parametrov, vrátane použitej šifrovacej funkcie, a umožňuje sledovať výkonové parametre tabuliek. Na demonštráciu funkčnosti tejto knižnice som vytvoril jednoduchú aplikáciu, ktorá nad knižnicou pracuje. V úvode práce, pozostávajúcej z celkovo piatich kapitol, uvádzam popis dúhových tabuliek a možnosti ich využitia. Ďalšie kapitoly sú venované samotnej knižnici a obsahujú, okrem iného, vysokoúrovňový popis implementácie a špecifikáciu parametrov funkcií z tejto knižnice. Štvrtá kapitola pojednáva o spomínanej aplikácii. Posledná kapitola, ktorá slúži na ilustráciu výkonu knižnice, obsahuje údaje o čase výpočtu dôležitých častí funkcie vytvárania tabuliek.

Súbory bakalárskej práce:

Duhove tabulky.pdf
Duhove tabulky.zip