Meno:Martin
Priezvisko:Roško
Názov:Probatur - online testovanie študentov
Vedúci:RNDr. Richard Ostertág
Rok:2007
Kľúčové slová:online testovanie šrudentov, PHP, SQL
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá návrhom a analýzou webovskej aplikácie pre online testovanie študentov. Popisuje postup práce pri vývoji aplikácie a rozoberá jej bezpečnosť. V práci sa kladie väčší dôraz na návrh a analýzu administrátorského rozhrania aplikácie. Obsahuje popis databázového modelu aplikácie. Definovaný je v nej protokol pre výmenu dát medzi aplikáciou a externým systémom, poskytujúcim údaje o študentoch, učiteľoch, predmetoch a skúškach. K bakalárskej práci je priložená výsledná aplikácia pre online testovanie študentov.

Súbory bakalárskej práce:

BC.pdf
probatur.zip