Meno:Peter
Priezvisko:Glaus
Názov:Minimálne hranové rezy v hyperkockách
Vedúci:Doc. RNDr. Rastislav Kráľovič, PhD.
Rok:2007
Kľúčové slová:delenie grafu na k častí, minimálny rez hyperkocky, heuristika, distribuované výpočty
Abstrakt:V úlohe nájdenia minimálneho k-rezu grafu sa snažíme rozdelit graf na k súvislých komponentov odobraním hrán najmenšej váhy. Pri neohodnotenom grafe sa snažíme minimalizovat pocet odobraných hrán. V tejto práci sa zameriame na neohodnotené grafy a na konkrétnu podmnožinu grafov - hyperkocky. Dalšie zúženie problému bude spocívat vo velkosti komponentov. Snažíme sa nájst minimálne rozdelenie n-rozmernej hyperkocky na k komponentov, ktorých velkost sa líši o konštantu. Ciastocne nadviažeme na výsledky z [Bez96], kde teóriou dokázali dolné ohranicenie a pre niektoré k aj zodpovedajúce horné ohranicenie. V práci sú použité dva rôzne algoritmické prístupy k riešeniu úlohy. Jeden je heuristické simulované žíhanie prispôsobené na problém minimálneho delenia. Druhý problém využíva optimálne podgrafy, ktoré sa snaží ukladat do hyperkocky. Pre vhodné n tieto výsledky doplnajú teoretické výsledky z práce Sergeia Bezrukova [Bez96].

Súbory bakalárskej práce:

bakalarskaPraca.pdf
zdrojaky.zip