Meno:Rastislav
Priezvisko:Vaąko
Názov:Captcha - Rozpoznávanie µudí a počítačov na webe
Vedúci:RNDr. Richard Ostertág
Rok:2008
Kµúčové slová:captcha, world wide web, umelá inteligencia
Abstrakt:Táto práca sa zaoberá problematikou Captcha - automatizovaným testom na rozpoznávanie µudí a počítačov. Cieµom práce je objasni» dôvody vzniku a význam Captcha, urči» kritéria a vlastnosti nutné pre vhodný návrh a následne aj pomocou nich analyzova» súčasný stav a existujúce implementácie a taktieľ navrhnú» nové.

Súbory bakalárskej práce:

captcha.pdf