Meno:Marek
Priezvisko:Košta
Názov:Algoritmus Quadratic Sieve
Vedúci:RNDr. Jaroslav Guričan, CSc.
Rok:2009
Kľúčové slová:Quadratic Sieve, faktorizácia celých čísel, kongruencia štvorcov, prvočíslo, konečné pole, binárna matica
Abstrakt:Práca pojednáva o algoritme na hľadanie netriviálneho deliteľa k vstupnému celému číslu n. Algoritmus je známy pod názvom Quadratic Sieve, autorom hlavnej myšlienky je Carl Pomerance. Popisujeme základnú ideu preosievania, ktorá prispieva k efektivite algoritmu. Pojednávame o úspešnosti algoritmu, nakoľko algoritmus sa dá chápať ako pravdepodobnostný a heuristický. Podávame argumenty k zložitosti algoritmu, ktoré podporujú očakávanie subexponenciálneho času behu. Z hľadiska realizácie algoritmu spomíname metódy na riešenie každej fázy. V závere spomíname rôzne varianty a vylepšenia algoritmu.

Súbory bakalárskej práce:

bcpraca.pdf