Meno:Michaela
Priezvisko:Dlugošová
Názov:Dištančná výučba Princípov počítačov
Vedúci:doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD.
Rok:2021
Kľúčové slová:Princípy počítačov, e-learning, riadené vzdelávanie, Moodle
Abstrakt:Prácu motivovala aktuálna pandémická situácia, ktorá sťažila prechod zo strednej na vysokú školu a podstatne zmenila spôsob výučby. Analyzovali sme tieto aj ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú proces učenia sa a navrhli sme e-learningový systém podporujúci riadené štúdium pre predmet Princípy počítačov. Analyzovali sme taktiež obsah tohto predmetu a implementovali sme vybrané podstatné prvky navrhnutého e-learningového systému. V Moodli sme vytvorili kurz s odbornými textami, ktoré sme písali zrozumiteľným štýlom, vizualizáciami podporujúcimi lepšie pochopenie preberaných problémov a odkazmi na stránky s cvičeniami. V rámci cvičení si študenti môžu vyskúšať aplikáciu získaných poznatkov a včas odhaliť prípadné nedostatky. Vyhodnotili sme získané poznatky a navrhli možnosti ďalšieho rozpracovania nášho riešenia.

Súbory bakalárskej práce:

Bakalarka.pdf
Elektronicke prilohy.zip

Súbory prezentácie na obhajobe:

Prezentacia_obhajoby_Dlugosova.pdf

Upraviť