Meno:Michal
Priezvisko:Glaus
Názov:Modelovanie dynamiky impulzných neurónových sietí (model SRM)
Vedúci:Ing. Igor Farkaš, PhD.
Rok:2006
Blok:UI
Kľúčové slová:impulzné neurónové siete, neurálne zoskupenia, samoorganizácia, SRM
Abstrakt:Impulzné neurónové siete predstavujú špeciálny typ umelých neurónových sietí, ktorý modeluje správanie nervových buniek a ich vzájomných prepojení. Ak je do takéhoto modelu zahrnuté aj oneskorenie prenosu impulzov a synaptická plasticita, môžu sa neuróny siete samoorganizovať do zoskupení. Táto práca vyhodnocuje správanie impulznej neurónovej siete s neurónmi založenými na modeli SRM. Analyzuje natrénovanú sieť po modelovaní 24 hodinovej aktivity. V sieti sa vytvárajú neurálne zoskupenia, aj keď sú neuróny stimulované len náhodným vstupom. Vlastnosti zoskupení boli vyhodnotené a porovnané s výsledkami publikovanými v práci E. M. Izhikevicha (2006). Pozornosť sa ďalej venuje synchronizovanému vstupu. Sieť vykazuje rozdielnu mieru odozvy po jeho aplikovaní na rôzne množiny neurónov. Ďalej je preskúmaná adaptácia siete na takýto vstup. Vplyvom konkurencie jednotlivých synchronizovaných vstupov sa sieť prispôsobuje vstupu, ktorý vyvoláva najvyššiu odozvu.

Súbory diplomovej práce:

Michal_Glaus_diplomova_praca.pdf
srm_net.cc.gz