Meno:Peter
Priezvisko:Jankovič
Názov:Sémantická reprezentácia pragmatických znalostí
Vedúci:RNDr. Martin Takáč
Rok:2007
Blok:UI
Kľúčové slová:kauzalita, plánovanie, rozlišovacie kritériá, BDI
Abstrakt:V práci navrhujeme a implementujeme kauzálny a plánovací modul pre agenta v modeloch osvojovania a emergencie jazyka. Sémantika jazyka je založená na rozlišovacích kritériách - funkciách, ktoré umožňujú rozlíšiť, či daný vstup spadá do danej kategórie. V práci využívame existujúcu množinu elementárnych kritérií. Zavádzame rozlišovacie kritériá akcií a plánov, nad ktorými robíme inferenciu vrátane revízií. Agentova vnútorná reprezentácia je teda jednotná, agentove znalosti o kauzalite, ktoré využíva v plánovacom procese, sú založené na koncepte rozlišovacích kritérií. Model implementujeme v programovacom jazyku JAVA.

Súbory diplomovej práce:

d.pdf
priloha.zip