Meno:Milos
Priezvisko:Homola
Názov:Moderné trendy pri tvorbe webaplikácií
Vedúci:RNDr Richard Ostertág
Rok:2007
Blok:PPS
Kľúčové slová: webové aplikácie, AJAX, XUL, XAML, Silverlight, Flash
Abstrakt:Rozvoj a popularita webových aplikácií v posledných rokoch mala za následok vznik nových prístupov na ich tvorbu. Táto práca mala za cieľ zhrnúť a porovnať najčastejšie používané (AJAX, Flash) a najperspektívnejšie (XUL, XAML) technológie na ich tvorbu a porovnať ich možnosti a obmedzenia. Čitateľ, ktorý má v pláne vytvoriť webovú aplikáciu by po prečítaní tejto práce mal mať dostatok informácií aby si vedel vybrať najvhodnejšiu technológiu, v ktorej danú aplikáciu vytvorí. Pre najrozšírenejšiu technológiu – AJAX, práca obsahuje viacero odporúčaní ako riešiť najčastejšie problémy.

Súbory diplomovej práce:

diplo_final.pdf