Meno:Dušan
Priezvisko:Baník
Názov:Multicast Security
Vedúci:Doc. RNDr. Martin Stanek, PhD.
Rok:2009
Blok:INF
Kľúčové slová:multicast, bezpečnosť, správa kľúčov v skupine, autentifikácia odosielateľa
Abstrakt:Multicast je efektívny spôsob komunikácie, ktorý je zameraný na skupinové činnosti, ako sú napr. počítačové hry s viacerými hráčmi, videokonferencie, interaktívne diskusie a vysielanie filmu. Pri každej komunikácii môže dochádzať k bezpečnostným rizikám, medzi ktoré patria odpočúvanie, manipulácia so správami a falšovanie identity účastníka. V práci prinášame prehľad riešení týchto rizík v multicaste. V prvej časti práce ponúkame prehľad protokolov na správu kľúčov v skupine. V tejto časti popisujeme nami navrhnutý polynomial-based protokol a dokazujeme jeho vlastnosti. Navrhnutý protokol nezabezpečuje dôvernosť budúcich a minulých správ. Navrhli sme modifikovaný polynomial-based protokol. Domnievame sa, že modificated polynomial-based protokol má zabezpečenú dôvernosť minulých aj budúcich správ, pričom efektívnosť kon3trukcie je porovnateľná s už známym protokolom Secure Locks. Všetky prezentované protokoly porovnávame podľa týchto vlastností: dôvernosť minulých a budúcich správ, nezávislosť kľúčov, počet potrebných kľúčov na strane prijímateľa a odosielateľa, počet a dĺžka správ potrebných na zmenu skupinového kľúča. V druhej časti prinášame prehľad protokolov na autentifikáciu odosielateľa. Dĺžka autentifikačnej informácie bola v jednotlivých protokoloch tažko porovnateľná. V závere práce prinášame porovnanie dĺžky autentifikačnej informácie podľa spoločného parametra.

Súbory diplomovej práce:

banik.pdf