Meno:Peter
Priezvisko:Jurčovič
Názov:Paralelné prehľadávanie herného stromu
Vedúci:RNDr. Rastislav Královič, PhD.
Rok:2005
Blok:APV
Kľúčové slová:herný strom, paralelné algoritmy, prehľadávanie
Abstrakt:Algoritmus na prehľadávanie herného stromu založený na alfa-beta osekávaní a intenzívnom používaní transpozičnej tabuľky je ukážkovým príkladom ťažko paralelizovateľného algoritmu. Pri rozdeľovaní jeho prehľadávacieho priestoru na podproblémy, ktoré je možné riešiť paralelne, sa spravidla nevyhneme tomu, aby procesory nevykonávali zbytočné, duplicitné výpočty. Pri jednoduchých metódach rozdeľovania je ich množstvo často tak veľké, že úplne zatieni prínos získaný použitím viacerých procesorov. Je to dané jednak tým, že alfa-beta algoritmus využíva informácie získané pri prehľadávaní predošlých častí stromu na osekávanie prehľadávania v jeho nasledujúcich častiach. Ďalším dôvodom je skutočnosť, že iba pomerne malé percento vrcholov v herných stromoch používaných hier sú unikátne vrcholy a veľká väčšina vrcholov sú ich opakované výskyty. Sekvenčný algoritmus sa vie vďaka transpozičnej tabuľke veľkému množstvu takýchto opakovaných výpočtov úspešne vyhnúť. Vhodné rozdelenie problému na paralelne riešiteľné podproblémy a realizácia transpozičnej tabuľky v distribuovanom systéme sú teda dva kľúčové a komplikované problémy, ktoré treba pri návrhu paralelného algoritmu riešiť. Náplňou tejto práce je riešenie týchto problémov, a na základe týchto riešení navrhnutie pokročilého paralelného algoritmu, dosahujúceho uspokojivý výkon.

Súbory diplomovej práce:

jurcovic-diplomovka.pdf
jurcovic-dipl-CD.zip