Meno:Ladislav
Priezvisko:Bačo
Názov:Šifrovanie zachovávajúce formát
Vedúci:doc. RNDr. Martin Stanek, PhD.
Rok:2015
Blok:INF
Kľúčové slová:FPE, šifrovania zachovávajúce formát, miešanie kariet, Thorpovo miešanie, matica pravdepodobností, RUL, FNR
Abstrakt:Šifrovania zachovávajúce formát (FPE) umožňujú šifrovať údaje tak, aby výsledné šifrové texty mali rovnaký formát ako vstupné texty. FPE predstavujú pomerne mladú oblasť kryptológie. V práci sme predstavili koncept FPE a ich súvis s miešaniami kariet. Následne sme navrhli nový model bezpečnosti RUL (kartová ruleta), ktorý zodpovedá Thorpovej analýze pomocou matice pravdepodobností a odvodili jeho vzťahy s doteraz známymi modelmi používanými pri analýze FPE. Následne sme model RUL využili pri hľadaní ideálneho miešania kariet spĺňajúceho nami definované kritériá. Implementovali sme knižnicu pyFNR, v súčasnosti najvýkonnejšiu knižnicu s pod- porou FPE v jazyku Python, ktorá zároveň podporuje najširšiu sadu rôznych formátov spomedzi dostupných knižníc.

Súbory diplomovej práce:

main.pdf
pyFNR-master.zip