Meno:Michal
Priezvisko:Rajniak
Názov:Elektronické bankovníctvo prostredníctvom webservisov
Vedúci:Ing. Ivan Tarapčík
Rok:2006
Blok:PPS
Kľúčové slová:web services, webové služby, elektronické bankovníctvo, IFX
Abstrakt:Cieľom tejto práce bolo vytvoriť návrh webservisu pre prístup k elektronickému bankovníctvu - všeobecne pre slovenský platobný styk a špecificky pre jednu konkrétnu banku, jej požiadavky a podnikové procesy. Tento návrh mal vychádzať z niektorého otvoreného štandardu pre výmenu finančných informácií. V prvej časti tejto práce popisujeme technológie webových služieb, ktoré sú relevantné pre náš návrh. V druhej časti je popísaný model elektronického bankovníctva. V tretej časti práce rozoberáme, prečo sme si ako základ nášho návrhu vybrali štandard IFX (Interactive Financial Exchange) a ako sme ho rozšírili a upravili pre naše potreby. Štvrtá časť tejto práce je samotný návrh webservisu. Je definovaná štruktúra vymieňaných správ a ich obsah, aké operácie sú pomocou výmeny týchto správ realizované, je tu popísaný komunikačný protokol pre výmenu správ a pravidlá pre spracovanie týchto správ serverom. Je navrhnutý bezpečnostný model zabezpečujúci zodpovednosť komunikujúcich strán za akcie vykonane na základe vykomunikovaných správ. Prílohou k tejto práci je podrobný popis obsahu navrhnutých správ, XML schéma pre tieto správy a WSDL dokument definujúci webservis.

Súbory diplomovej práce:

diplomovka_final.pdf
prilohy.zip