Meno:Jozef
Priezvisko:Cisko
Názov:Senzorové siete
Vedúci:doc. RNDr. Rastislav Královič, PhD.
Rok:2006
Blok:APV
Kľúčové slová:senzorové siete, bezdrôtové ad hoc siete, senzory, MAC protokoly, routovanie, broadcastovanie, lokalizácia, agregácia dát
Abstrakt:Práca prináša ucelený prehľad doposiaľ získaných poznatkov v oblasti bezdrôtových ad hoc senzorových sietí. Predstavuje ich vývoj od historických systémov až po ich súcasné ponímanie a princípy, na ktorých sú senzorové siete založené. Okrem komunikačnej architektúry a vrstvového referenčného modelu rozoberá aj najdôležitejšie problémy vynárajúce sa pri implementácii takýchto sietí ako sú MAC protkoly, routovanie a broadcastovanie alebo agregácia dát v sieti. Náplňou práce nie je len zhrnutie praktických výsledkov v daných oblastiach komunikačných sietí, ale aj poukázanie na teoretické problémy, ktoré sú v ich pozadí.

Súbory diplomovej práce:

Senzorove siete.pdf