Meno:Alojz
Priezvisko:Stúpal
Názov:Nerepetitívne zoznamové farbenia ciest
Vedúci:doc. RNDr. Robert Lukoťka, PhD.
Rok:2021
Kľúčové slová:nerepetitívnosť, zoznamovosť, farbenie, cesta, graf
Abstrakt:V práci sa snažíme čiastočne dokázať hypotézu pi_ch (P_n) = 3 pre každú cestu P_n, n >= 4, a teda overiť, že pre každú cestu o dĺžke aspoň štyri a pre každé priradenie zoznamov o troch farbách ku každému vrcholu na tejto ceste je možné nájsť aspoň jedno nerepetitívne farbenie, pričom každému vrcholu priradíme farbu z jemu prislúchajúcemu zoznamu. Nerepetitívne farbenie je také vrcholové farbenie grafu, že pre každú jeho podpostupnosť párnej dĺžky sa postupnosť farieb prvej polovice tejto podpostupnosti nezhoduje s postupnosťou farieb druhej polovice. Hypotézu dokážeme za pomoci značne zoptimalizovaného programu, a to pre všetky cesty s dĺžkou menšou alebo rovnou číslu 10. Hypotézu dokážeme s obmedzením na počet možných farieb pre zoznamy vrcholov i pre cesty dĺžky 11 a 12.

Súbory diplomovej práce:

main.pdf
Priloha.zip

Súbory prezentácie na obhajobe:

Obhajoba Alojz Stúpal.pptx

Upraviť