Prof. RNDr. Peter Ružička, CSc.


$\star$ 9. 8. 1947 $\dagger$ 5. 10. 2003

Dňa 5. 10. 2003 po ťažkej chorobe odišiel z našich radov vzácny človek, dlhoročný kolega a priateľ Peter Ružička.

Narodil sa 9.8.1947 v Bratislave, kde po maturite na SVŠ Vazovova študoval na PriF UK odbor numerická matematika. Po skončení štúdia v r. 1970 nastúpil do zamestnania vo Výskunom výpočtovom stredisku OSN a od r. 1992 pôsobil na FMFI UK, kde už predtým od r. 1975 externe prednášal.

Peter Ružička bol uznávaným členom medzinárodnej informatickej komunity; študoval a neskôr hosťoval na mnohých zahraničných univerzitách, ako TU Göteborg, ETH Zürich, Humboldtova Univerzita Berlín, Northeastern University Boston, univerzitách v Carletone, Paderborne, Haife atď. Aktívne publikoval v renomovaných časopisoch, bol pozvaný prednášať na mnohých univerzitách a akademických pracoviskách, napr. Zürich, Ženeva, Berlín, Jena, Novosibirsk, Linz, Sienna, Boston, Ottawa.

Aktívne prispieval k organizovaniu vedeckého života: bol členom redakčnej rady časopisu Computing and Informatics, predsedom programového výboru konferencií MFCS'97 a SOFSEM'01, členom programových výborov mnohých medzinárodných konferencií, na fakulte viedol seminár z teoretickej informatiky. Ako dlhoročný vedúci Sekcie informatiky a člen vedenia fakulty sa podieľal na vytváraní dobrého mena fakulty u nás i v zahraničí.

Na našej fakulte bol zanieteným pedagógom, viedol množstvo diplomových prác, prác ŠVOČ a doktorandov. Ako školiteľ diplomantov aj doktorandov pristupoval ku svojim študentom s neobyčajnou starostlivosťou; veľa zo svojho voľného času venoval konzultáciám, snažil sa zapájať ich do vedeckého života, pomáhal im pri voľbe ďalšieho pôsobiska; bol školiteľom nielen po odbornej, ale aj po ľudskej stránke. Pre svoju skromnú a pokojnú povahu bol obľúbený u študentov aj u kolegov.

Odišiel človek, ktorého sme mali radi a ktorý nám bude veľmi chýbať. Nikdy na neho nezabudneme.


Posledná rozlúčka s Petrom Ružičkom bude v stredu 8. októbra 2003 o 9:45 hod. v bratislavskom Krematóriu